КАКО МИСЛИТИ ДРУКЧИЈЕ ─ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО И ДИВЕРГЕНТНО

Каталошки број програма: 464  

Не

Институт за педагошка истраживања, Добрињска 11/3, sekretar@ipisr.org.rs, 0112658439, , 0112658439

Николета Гутвајн, sekretar@ipisr.org.rs, 0112658439, 0644136749,

ЈАСМИНА ШЕФЕР, доктор психологије, Институт за педагошка истраживања;

ЈАСМИНА ШЕФЕР, доктор психологије, Институт за педагошка истраживања; ДАНИЕЛА СТИПАНИЋ, Дипломирани професор енглеског језика и , пензионер; НАДА ШЕВА, доктор психолошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; ЗОРИЦА МИЛИЋ, Дипломирани педагог - мастер, Основна школа „ Нада Пурић„ Ваљево;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљ овог програма је да наставници стекну знање и развију вештине за интердисциплинарну тематску наставу у сарадњи са колегама а ради подстицања креативности ученика, мотивације, сарадње, трансфера знања и стицања целовитог погледа на свет.

Обучити наставнике да: ─ заједно планирају повезивање садржаја различитих предмета како би ученици стекли ширу слику о свету као целини ─ мотивишу ученике активирањем њихових различитих способности у доменима где су успешни ─ подстичу сагледавање проблема из различитих перпектива и на нов начин ─ упуте ученике на примену знања у животу ─ охрабре сарадњу ученика у тимском раду ─ подстакну вештине ученика за организацију и лидерство ─ развијају самосталност, аутономију и иницијативу ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА НАСТАВА У КОНТЕКСТУ РАЗВОЈА ПОТЕНЦИЈАЛА УЧЕНИКАТЕМАТСКА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА НАСТАВА - ПОЈАМ, ВРСТЕ, ПРЕДНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊАИГРА У ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОЈ ТЕМАТСКОЈ НАСТАВИ КАО МЕТОД УЧЕЊАИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОЈ ТЕМАТСКОЈ НАСТАВИ КАО МЕТОД УЧЕЊА2. данПРИПРЕМА ЗА ТЕМАТСКО ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ У ГРУПИ ТЕМАТСКО ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ У ГРУПИ ─ РАДИОНИЦА 1ЕВАЛУАЦИЈА ПЛАНОВА ЗА ТЕМАТСКУ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНУ НАСТАВУ ─ РАДИОНИЦА 2ЕВАЛУАЦИЈА ПЛАНОВА ЗА ТЕМАТСКУ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНУ НАСТАВУ ─ НАСТАВАК РАДИОНИЦЕ 23. данЕВАЛУАЦИЈА ПРИМЕНЕ ТЕМАТСКИХ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИХ ПРОЈЕКАТА 1─ РАДИОНИЦА ЕВАЛУАЦИЈА ПРИМЕНЕ ТЕМАТСКИХ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИХ ПРОЈЕКАТА 2 ─ НАСТАВАК РАДИОНИЦЕ ЕВАЛУАЦИЈА ПРИМЕНЕ ТЕМАТСКИХ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИХ ПРОЈЕКАТА 3 ─ НАСТАВАК РАДИОНИЦЕ АУТОРЕФЛЕКСИЈЕ НАСТАВНИКА О ТЕМСТСКОЈ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОЈ НАСТАВИ ─ ИСКУСТВО И ЛИЧНИ СТАВ

30

дана: 3
бодова: 24

100.000 динара бруто за групу 20-30 учесника, за тродневни семинар, 20% доприноси за реализаторе, 10% Инстутуту за педагошка истраживања за материјале, нето 70.000 динара накнада реализаторима (путни трошкови на рачун реализатора). Реализатори уговарају семинар са представницима установе, а заинтересовани појединци контактирају директора установе.