Савремене наставне методе и технологије

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 572  

Да

Центар за унапређење наставе Абакус, Љубише Миодраговића 7ж/5 Београд, goranabakus@gmail.com, 0648090630, 0648090631,

Горан Станојевић, goranpttcentar@yahoo.com, 0648090630, 0641730170,

Маја Тодоровић, Дипломирани инжењер електротехнике, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Вела Чоја, дип. инж. електротехнике, Средња техничка ПТТ школа;

Маја Тодоровић, Дипломирани инжењер електротехнике, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Вела Чоја, дип. инж. електротехнике, Средња техничка ПТТ школа; Вишња Исидора Дивилд Жежељ, дипломирани педагог, Центар за образовање и консалтинг Пепсиланд

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стално усавршавање наставника и побољшање компетенција у области коришћења различитих наставних метода и технологија. Оспособљавање наставника за избор и практичну примену оних наставних метода које су ефикасне у односу на циљ часа.

Увежбавање примене савремених метода наставе и облика рада у којима се посебна пажња посвећује активностима ученика, мотивацији, међусобној сарадњи ученика и наставника, стварању подстицајне атмосфере на часу, развијању дискусије, решавању инцидентних ситуација, постављању питања која подстичу на различите облике размишљања. Ефикасно управљање одељењем и организовање активности учења на часу. Индивидуализовани приступ раду са ученицима. Упознавање са поступцима којима се настава и темпо рада прилагођава потребама и могућностима ученика. Упознавање са различитим техникама учења на часу. Упознавање наставника са интернет технологијама и алатима у функцији ефикасног управљања часом, мотивисања ученика и развоју дигиталне компетенције.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. недељаMетоде и облици рада који подстичу активност ученикаМетоде које подстичу креативно, стваралачко и критичко мишљење ученикаМетоде којима се стичу различите социјалне вештинеМетоде и облици рада које обезбеђују индивидулаизовани приступ у наставном процесуУпознавање са радом у Мудл окружењу2. недељаТехнике учења у школи и ван њеПовратна информација као значајна карика у процесу учења и подучавања3. недељаУлога модерних технологија у наставиПримена модерних технологија у настави

30

недеља: 3
бодова: 24

Цена за групу од 30 полазика је 75000 динара (по полазнику 2500 динара) бруто. У цену су урачунати хонорари за модераторе, наставни материјали, административни трошкови и организација непосредног дела семинара.