Организовање подршке за празвијање талената деце предшколског узраста

Каталошки број програма: 722  

Не

Предшколска установа Звездара, Суботичка 2, strucnisaradnici@gmail.com, 0112421920, ,

Златко Гајић, strucnisaradnici@gmail.com, 0112421920, 0604330730,

Златко Гајић, професор, Предшколска установа Звездара;

Златко Гајић, професор, Предшколска установа Звездара; Марија Кужета, професор предшколског васпитања, Предшколска установа Звездара; Славица Илић, наставник предшколског васпитања, Предшколска установа Звездара; Мирјана Дамјановић, наставник предшколског васпитања, Предшколска установа Звездара; Јелена Стојановић, професор предшколског васпитања, Предшколска установа Звездара;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

стицањење знања и вештина за организовање окружења које подржава развој талената деце

стицање знања и вештина за организовање •чуда -средине која подржава детета у примени својих вештина и маште •практичне ствараонице -начина за самовредновање и усавршавање у организовању чуда •чаролије -средине која подржава детета у примени својих знања и идеја •идејне ствараонице -начина за самовредновање и усавршавање у организовању чаролије •магије -средине која подржава детета у примени својих способности и потреба •дијаклошке разговараонице -начина за самовредновање и усавршавање у организовању магије •лудорије -средине која подржава детета у примени својих искустава и интересовања •драмске разговараонице -начина за самовредновање и усавршавање у организовању лудорије

васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи

1. данТаленти и дете предшколског узраста организовање чудапрактична ствараоница пауза• самовредновање учесника у вођењу практичне ствараонице паузачаролијеидејна ствараоницапаузасамовредновање учесника у вођењу идејне ствараонице 2. данмагиједијалошка разговараоница пауза• самовредновање учесника у вођењу дијалошке разговараоницепаузалудориједрамска разговараоницасамовредновање учесника у вођењу драмске разговараоницепаузазадаци у примени обуке , самовредновање обуке

30

дана: 2
бодова: 16

3000 дин. , организовање опреме и средстава за обуку , писани материјали за учеснике , електронске консултације , превоз и смештај није урачунат

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа Наше дете,вртић Бајка , Др. Боре Тирића бб Шабац Златко Гајић, Марија Кужета, Славица Илић, Мирјана Дамјановић, Јелена Стојановић 30 4
2 Горњи Милановац ,Предшколска установа Сунце , Вука Карађића 4 Златко Гајић, Марија Кужета, Славица Илић, Мирјана Дамјановић, Јелена Стојановић 30 4
3 Vršac , predškolska ustanova Čarolije, Dudje Jakšića 3 Златко Гајић, Марија Кужета, Славица Илић, Мирјана Дамјановић, Јелена Стојановић 30 4
4 Vršac , predškolska ustanova Čarolije, Dudje Jakšića 3 Златко Гајић, Марија Кужета, Славица Илић, Мирјана Дамјановић, Јелена Стојановић 30 4
5 Vrtić Čigra , USTANIČKA 194 Zvezdara Beograd Златко Гајић, Марија Кужета, Мирјана Дамјановић, Јелена Стојановић 30 4

Укупно учесника: 150 | Просечна оцена: 4