Мобилне апликације у наставном процесу

Каталошки број програма: 490  

Не

Друштво математичара Србије - Подружница Велика Плана, Војводе Мишића 3, 11320 Велика Плана, dms.podruznicavp@gmail.com, 026832372, ,

Данијел Николић, dnikolic.niki@gmail.com, 026832372, 0642190281,

Данијел Николић, Професор математике и рачунарства, ОШ "Радица Ранковић" Лозовик; Дејан Арсић, дипломирани математичар , Економско угоститељска школа „Вук Караџић„ Велика ; Дејан Петровић, дипломирани математичар и информатичар, Економско угоститељска школа „Вук Караџић„ В.Плана

Данијел Николић, Професор математике и рачунарства, ОШ "Радица Ранковић" Лозовик; Дејан Арсић, дипломирани математичар , Економско угоститељска школа „Вук Караџић„ Велика ; Дејан Петровић, дипломирани математичар и информатичар, Економско угоститељска школа „Вук Караџић„ В.Плана

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање компетенција и оснаживање наставника за коришћење едукативних мобилних апликација у процесу учења, уз употребу рачунара, таблета, мобилних телефона и паметних табли, као наставних средстава

Схватање неопходности промене начина одвијања наставног процеса, и потребе за коришћењем ИКТ у настави. Оспособљавање наставника за употребу рачунара, мобилних телефона, таблета, паметних табли, употребом едукативног софтвера, у процесу планирања, организације, реализације и евалуације наставе. Мотивисање наставника да иновирају методе наставе, како би ученици били више мотивисани и ангажовани у процесу наставе. Оснаживање наставника у развоју дигиталне писмености као међупредметне компетенције неопходне за целоживотно учење.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данРазвој технологије и његов утицај на образовањеРазвијање дигиталне компетенције у циљу стицања функционалног знањаПриказ апликација за помоћ у припреми, организацији и реализацији наставеРадионица – примена софвераЕвалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2000, 00 дин (презентовање програма, уговарање обука, реализација семинара, издавање уверења, израда и штампање материјала, слање извештаја, надокнада реализаторима, путни трошкови)