Модели професионалног развоја у функцији оснаживања компетенција за доживотно учење

Каталошки број програма: 493  

Не

Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов, Вршац, Омладински трг 1, 26300 Вршац, vsvasdirektor@hemo.net, 013831527, 013831628, 013831527

Љиљана Келемен Милојевић, ljiljakelemen@gmail.com, 013839201, 0692441985, 013831527

Александар Стојановић, проф.др, Учитељски факултет, Београд, Висока школа, Вршац; Биљана Вујасин, дипл.педагог, Висока школа струк. студија за васпитаче, Вршаца; Снежана Пртљага, доктор методике разредне наставе, Висока школа струк. студија за васпитаче, Вршац;

Александар Стојановић, проф.др, Учитељски факултет, Београд, Висока школа, Вршац; Биљана Вујасин, дипл.педагог, Висока школа струк. студија за васпитаче, Вршаца; Снежана Пртљага, доктор методике разредне наставе, Висока школа струк. студија за васпитаче, Вршац;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање активног приступа целоживотном учењу и сопственом професионалном развоју

Разумевање и подстицање професионалног раста-професионална, лична и социјална димензија; Упознавање са моделима професионалног развоја (релевантна истраживања код нас и у свету); Пружање подршке развоју компетенција ментора и приправника; Обликовање и мењање схватања о професионалном развоју; Унапређивање вештина за креирање индивидуалног модела професионалног развоја.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данНаставничка струка као комплексна и рефлексивна делатностМодели професионалног развоја - когнитивна, морална и практична димензија Менторство и приправништво као фазе професионалног развоја из угла компетенција за доживотно учење

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је три хиљаде динара и обухвата: трошкове штампаног материјала (скице, шеме, текстови та вежбање и др.), литературе и осталог потрошног материјала и путне трошкове реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Висока школа струковних студија за васпитаче "Михаило Палов"; Омладински трг 1; 26300 Вршац; Центар за целоживотно учење Александар Стојановић, Биљана Вујасин, Снежана Пртљага 29 3.89

Укупно учесника: 29 | Просечна оцена: 3.89