Подршка дечјем развоју – тешкоће као изазов

Каталошки број програма: 726  

Не

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Господар Јевремова 18 Београд, spasicjadranka@yahoo.com, 0112633140, 0603320241,

Јадранка Спасић, spasicjadranka@yahoo.com, 0112633140, 0603320241,

Јасна Вуклиш, Дипломирани дефектолог, ПУ„Дечји дани„; Биљана Којовиц, Дипломирани психолог, ПУ „11 април„ Нови Београд;

Јасна Вуклиш, Дипломирани дефектолог, ПУ„Дечји дани„; Биљана Којовиц, Дипломирани психолог, ПУ „11 април„ Нови Београд;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Унапређивање компетенција васпитача и стручних сарадника у предшколским установама за пружање подршке добробити, укључености и веловитом развоју деце са сметњама у развоју и инвалидитетом у вршњачком окружењу

Познавање законске регулативе у домену инклузивног образовања; Креирање окружења које подржава инклузију деце са тешкоћама у развоју и учењу; Јачање професионалних компетенција васпитача у домену: примене индивидуализованог приступа у раду са децом Оспособљавање васпитача да препозна специфичне тешкоће у развоју и учењу, Повећање броја и репертоара ефикасних стратегија и активности у односу на специфичне тешкоће које дете манифестује Јачање професионалних компетенција васпитача у домену сарадње са породицом

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод у обуку"Креирање инклузивног вртића - тешкоће као изазов"пауза за кафуРадионица на тему „Родитељи као партнери - очекивања, улоге и одговорности„пауза за ручак„Од индивидуализације до ИОП-а„пауза за кафу Правовремена и релевантна подршка развојуРезиме дана2. данРадионица: „Сензорни развој - темељ свеукупног психофизичког развоја„Подстицање добробити, укључености и напредовања кроз партнерску активност и игруПауза за кафуРадионица: „Развојна достигнућа на путу одрастања„ – пажња, комуникација, симболичка играпауза за ручакРадионица „Стратегије у раду са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом„ Сумирање дана и затварање семинара

30

дана: 2
бодова: 15

Укупан нето износ који се уплаћује ауторима програма износи 4000,00 динара пута број учесника. У износ су урачунати: надокнада предавачима, трошкови штампања материјала за учеснике и уверења учесницима. Цена се увећава за путне трошкове и трошкове смештаја (једно ноћење) за удаљености веће од 130 км од Београда.