Кругови пријатеља – вршњачка подршка деци и младима са тешкоћама

Каталошки број програма: 203  

Не

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909, ,

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069,

Весна Златаровић, Дипломирани психолог у рангу МА, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд;

Весна Златаровић, Дипломирани психолог у рангу МА, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Бранислав Бројчин, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Слободан Банковић, , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Олга Лакићевић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Марија Белензада, Мастер психолог, Предшколска установа „Раковица„; Соња Париповић , професор разредне наставе, ОШ „Соња Маринковић„, Нови Сад; Весна Станковић, , ОШ „Јован Јовановић Змај„, Врање; Биљана Јовановић, Професор разредне наставе, ОШ ''Јован Јовановић Змај'' Врање

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Јачање компетенција васпитача/наставника и стручних сарадника за пружање подршке деци/ученицима која су под ризиком од искључивања и изолације због сметњи у развоју, инвалидитета, емоционалне кризе или других стресних фактора.

Јaчaњe кaпaцитeтa зaпoслeних за мoдeлoвaњe сoциjaлних oднoсa у вршњaчкoj групи и крeирaњe aтмoсфeрe прихвaтaњa и пoдршкe за дeтe/младе сa тeшкoћaмa; Развијиње код деце и младих рaзумeвaња повезаности осећања и понашања; Развијање капацитета вршњака да заједно са дететом/младом особом под ризиком од искључивања и изолације доносе одлуке и пружају му подршку која води већој укључености у различите аспекте живота деце/младих; Развијање способности емаптије, вештине решавања проблема, вештине слушања, способности изражавања осећања код деце/младих укључених у тим подршке; Смaњивaњe прoблeмaтичнoг пoнaшaњa; Подршка социјално-емоционалном развоју детета са тешкоћама.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данБАЗИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ПРИСТУПА КРУГОВИ ПРИЈАТЕЉАпаузаПЛАНСКА ИЗГРАДЊА ОДНОСАпаузаПОЛАЗИШТА КРУГОВА ПРИЈАТЕЉАпаузаЛИЧНИ КРУГОВИ ПРИЈАТЕЉА2. данСТРАТЕГИЈЕ ОЖИВЉАВАЊА КРУГА ПРИЈАТЕЉА паузаКРЕИРАЊЕ КРУГА ПРИЈАТЕЉА - КАКО ЗАПОЧЕТИ паузаПРВИ САСТАНАК КРУГА ПРИЈАТЕЉАпаузаПРЕЗЕНТОВАЊЕ КОЛЕГАМА И РОДИТЕЉИМА

30

дана: 2
бодова: 16

За групу од 30 учесника цена по полазнику је 3,500.00 динара. У цену је урачунато: хонорари тренера, потрошни и радни материјал, копије материјала за учеснике, трошкови израде уверења, административни трошкови. У цену НИСУ урачунати путни трошкови тренера, као ни трошкови смештаја и исхране тренера.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа Зрењанин, Караџићева 3а Весна Златаровић, Олга Лакићевић 30 3.93

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.93