Стратегије коришћења наставних садржаја у настави/учењу

Каталошки број програма: 575  

Не

Образовно креативни центар Дидакта, др Ивана Рибара 21/27, zoricavukosavljevic1@gmail.com, 0641448776, 0117188315, 0117188315

Зорица Вукосављевић, zoricavukosavljevic1@gmail.com, 0117188315, 0641448776, 0117188315

Славица Радаљац, Дипломирани педагог, Образовно креативни центар Дидакта;

Славица Радаљац, Дипломирани педагог, Образовно креативни центар Дидакта; Маја Костић, Професор разредне наставе, ОШ „Раде Кончар„, Земун; Загорка Маринковић, Дипломирани педагог, Основна школа ,,Јан Амос Коменски'', Кулпун ; Гордана Кијановић, Дипломирани психолог, Медицинска школа„Београд„; Зорица Кондић, Мастер учитељ, ОШ „Јован Јовановић Змај„, Сремска Каменица ; Горјана Кнежевић, Дипломирани дефектолог- мастер, Медицинска школа ,,Надежда Петровић,, Земун; Марица Кнежевић, Дипломирани економиста, мастер менаџер, Трговачка школа, Београд; Тања Динић, Дипломирани историчар, Медицинска школа „Надежда Петровић„;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање компетенција учесника у креирању стратегија којима се наставни садржаји из једног или више предмета, уз осмишљену активност ученика користе за конструкцију нових знања и њихову примену и надоградњу у различитим животним ситуацијама.

Настава заснована на развоју компетенција. Управљање процесом учења. Активности достизања виших сазнајних нивоа уз индивидуализовани приступ. Постављање циљева и исхода. Вредновање вршњака, само/вредновање у функцији учења. Израда продуката учења. Креирање проблемских задатака, животних ситуација и задатака ка функционалним и метакогнитивним знањима. Конструисање знања као индивидуалне и социјалне категорије. Подучавање у складу са различитим стиловима учења. Коришћење тестова у функцији учења. Јачање критичког и креативног приступа и реализација интегралног приступа сарадњом у тиму. Улажење у нове улоге. Неговање академских, комуникацијских, кооперативних вештина. Самостална примена у пракси и вредновање урађеног уз повратну инф.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. I УВОДНИ САДРЖАЈИ 1. Сарадња и договор, стварање пријатне и опуштене атмосфере 10 мин.2. Усаглашавање циља програма са очекивањима учесника 3. Тумачење синтагме „стратегије у настави„ 4. Настава заснована на развоју компетенција 5. Стратегије управљања процесом учења–правила рада која се и примењују током реализације прогрма ПаузаII САЗНАЈНИ НИВОИ У НАСТАВИ/УЧЕЊУ 1. Анализа когнитивног аспекта2.Технике и активности индивидуализације у настави 3. Дефинисање циљева и исхода часа 4. Праћење и вредновање у настави-самовредновање, вредновање вршњака, наставника Пауза за ручакIII КОНСТРУИСАЊЕ ЗНАЊА У НАСТАВИ/УЧЕЊУ 1. Когнитивни конструктивизам у настави/учењу – Ж. Пијаже 2. Социјални конструктивизам у настави – Л.С. Виготски 3. Новe улогe наставника. Сараднички односи. Вршњачко учење - процена наведеног током реализације ПаузаIV СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЧИТАЛАЧКЕ ПИСМЕНОСТИ 1. Дефинисање, процена досадашњих постигнућа 2. Карактеристике функционалног и метакогнитивног знања и начини примене у пракси3. Препознавање, тумачење и израда задатака у вишим сазнајним нивоима нивоима 2. дан I СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДСТАВЉАЊА НОВИХ САДРЖАЈА У НАСТАВИ 1. Аудитивни тип/стил2. Визуелни типови/стилови учења 3. Кинестетски типови/стилови ученика ПаузаII СТРАТЕГИЈЕ УСВАЈАЊА САДРЖАЈА 1.Тестови у функцији конструисања знања и праћења рада ученика Стратегије постизања пажње и слушања у настави – са аспекта наставника 3.Белешке у функцији активног учешћа ученика у настави и у контексту нових технологија Пауза за ручакIII ИНТЕГРАЛНИ ПРИСТУП 1.Коришћење креативних и критичких техника у интегралном приступу у настави 2. Извештавање и анализа урађених припрема Пауза3. Да ли смо све рекли о интегралној настави/учењу IV ИЗРАДА СЦЕНАРИЈА/ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАС 1. Дидактичко методички захтеви V ЗАВРШНЕ АКТИВНОСТИДоговор о реализацији трећег дана 25 мин.3. данIII ПРИМЕНА САДРЖАЈА У СВОЈОЈ НАСТАВНОЈ ПРАКСИ 1. Израда сценарија/припреме за час 2. Присуство и анализа угледних часова

30

дана: 3
бодова: 24

Бруто цена по учеснику је 4500 дин. У цену је урачунато: - Приручник за реализацију семинара, са прилозима - Дидактички и потрошни материјал - Литература коришћена за припрему семинара у електронској форми - Путни, телефонски, трошкови преноћишта, хонорари аутора, реализатора и сарадника - Трошкови пословања Центра за едукацију Дидакта - Уверење о савладаном програму стручног усавршавањa

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња школа ''Вук Караџић'' Љубовија Славица Радаљац, Тања Динић 26 3.96
2 Трговачка школа, Хиландарска 1 Славица Радаљац, Марица Кнежевић 28 3.99
3 Економска - трговачка школа ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар Славица Радаљац, Марица Кнежевић 21 3.97
4 ОШ ''Петар Враголић'', Љубовија Славица Радаљац, Тања Динић 30 3.94
5 ОШ ''23. октобар'', Сремски Карловци Славица Радаљац, Загорка Маринковић 29 3.8
6 Хемијско - медицинска школа, Стеријина 113, Вршац Славица Радаљац, Горјана Кнежевић 30 3.97
7 Пољопривредна школа ''Вршац'', Архитекте Брашована 1 Славица Радаљац, Марица Кнежевић 30 3.93
8 Техничка школа, Обреновац Славица Радаљац, Марица Кнежевић 29 3.87
9 Основна школа ''Карађорђе'' Славица Радаљац, Марица Кнежевић 30 3.89
10 Трговачка школа, Хиландарска 1 Славица Радаљац, Марица Кнежевић 30 3.89
11 Економско - трговинска школа, Пожаревац Славица Радаљац, Горјана Кнежевић 30 3.91
12 Основна школа ''Илија Гарашанин'' Гроцка Славица Радаљац, Марица Кнежевић 30 3.81
13 Техничка школа, Младеновац Славица Радаљац, Марица Кнежевић 26 3.85
14 Техничка школа, Обреновац Славица Радаљац, Марица Кнежевић 19 3.87
15 Средња техничка школа СОМБОР Славица Радаљац, Марица Кнежевић 30 3.86
16 VI београдска гимназија Славица Радаљац, Марица Кнежевић 30 3.44

Укупно учесника: 448 | Просечна оцена: 3.87