Планирање стручног усавршавања запослених у основним и средњим школама.

Каталошки број програма: 399  

Не

Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300, ,

Јелена Анђелковић, anjelena@gu.ni.rs, 018202300, 0695146170,

Taтјана Живановић, дипл.психолог, Школска управа Ниш; Виолета Панчић, Дипломирани психолог, Регионални центар за професионални развој запослен;

Виолета Панчић, Дипломирани психолог, Регионални центар за професионални развој запослен; Јелена Анђелковић, Професор биологије, Регионални центар за професионални развој запослен;

општа питања наставе

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапредити планирање, реализацију и евалуацију стручног усавршавања запослених у образовању као и основних и средњих школа.

Допринети: • квалитетнијем планирању стручног усавршавања запослених у основним и средњим школама, ускладити планирање са нивоом развијености компетенција наставника, постигнућима ученика, резултатима вредновања и самовредновања установе и приоритетима Министарства просвете, науке и технолошког развоја. • професионалном развоју запослених у образовању са фокусом на унапређивање међупредметних компетенција ученика, резултатима анализе мотивације ученика, карактеристикама личности ученика и постигнућима ученика. • праћењу реализације стручног усавршавања и резултате примене. Информисати наставнике о поступку напредовања у звањима. Развијати примере добре праксе из области стручног усавршавања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данУводОпшти поглед на стручно усавршавање - сврха, законска и подзаконска регулатива, допринос квалитетуПаузаПланирање личног професионалног развоја–израда личног плана стручног усавршавања ван установе Планирање личног професионалног развоја–израда личног плана стручног усавршавања у установи ПаузаПраћење реализације плана стручног усавршавања наставника и примена наученог Израда Годишњег плана стручног усавршавања установе ПаузаРетроспектива, договор о примени/задатку, евалуација, подела уверења

30

дана: 1
бодова: 8

По учеснику 1400,00 (нето). У цену нису укључени трошкови пута до места реализације као и сви припадајући порези.