КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ И КРЕАТИВНОСТ У НАСТАВИ ФИЛОЗОФИЈЕ

Каталошки број програма: 222  

Не

Српско филозофско друштво, Студентски трг 1, srpsko.filozofsko.drustvo@gmail.com, 0641549169, ,

Александар Стевановић, dr.aleksandar.stevanovic@gmail.com, 0112513218, 0641549169,

Александар Стевановић, Доцент др, „Техноарт Београд„ школа, Правни факултет НС; Сузана Спасић, Дипломирани филозоф, Четврта гимназија, Београд

Александар Стевановић, Доцент др, „Техноарт Београд„ школа, Правни факултет НС; Сузана Спасић, Дипломирани филозоф, Четврта гимназија, Београд; Нена Шурлан, Дипломирани филозоф, Гимназија „Руђер Бошковић„; Ана Зотова, Mастер, докторанд Универзитета у Београд, ЦЕИР, Центар за емпиријска истраживања религије НС;

друштвене науке

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника за примену техника критичког мишљења и креативно коришћење различитих облика и метода рада у настави усмереној на компетенције и исходе.

1. Упознавање наставника са предметним и међупредметним компетенцијама и образовним исходима, и начинима на које се њихова повезаност остварује у настави. 2. Оснаживање наставника да унапреде образовни рад методама и техникама погодним да се код ученика развија критичко мишљење као специфична предметна компетенција. 3. Подстицање креативности наставника у осмишљавању, планирању и реализацији наставе усмерене на компетенције и исходе. 4. Развијање инструмената и начина евалуације ученичких постигнућа и сопствене наставничке праксе.

Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. данОсавремењивање наставе филозофије усмеравањем на компетенције и исходеКритичко мишљење као кључна компетенција у настави филозофијеСтруктурисање аргументованог усменог и писменог излагања (Само)оцењивање као интегрални део развоја критичког мишљењаКреативни приступ у настави филозофије - примери добре праксе

25

дана: 1
бодова: 8

Цена: 2.300 динара по полазнику Хонорари аутора и реализатора са трошковима материјала, укупно 1800 динара Трошкови пословања организатора, књиговодства, израде уверења, администрације и ПТТ-а: 500 динара У цену нису урачунати путни трошкови, трошкови закупа радног простора (ако постоје); освежења и исхране полазника; смештаја за реализаторе (ако је то неопходно).