Медијска писменост у школи – интердисциплинарни приступ

Каталошки број програма: 481  

Не

Висока школа за пословну економију и предузетништво, Митрополита Петра 8, Београд, info@vspep.edu.rs, 0112762194, ,

Владимир Ристановић, vladimir.ristanovic@vspep.edu.rs, 0112762194, 0646454415,

Виолета Кецман, мастер другог степена, докторанд, Пета београдска гимназија; Александра Голубовић-Стојановић, доктор психологије у организацији, Висока школа за посл. економију и предузетништво; Драган Милинковић, доктор драмских наука, Висока школа за посл. економију и предузетништво;

Виолета Кецман, мастер другог степена, докторанд, Пета београдска гимназија; Александра Голубовић-Стојановић, доктор психологије у организацији, Висока школа за посл. економију и предузетништво; Драган Милинковић, доктор драмских наука, Висока школа за посл. економију и предузетништво;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање медијске писмености наставника и сарадника у циљу развијања медијске писмености ученика.

Стицање и развијање професионалних капацитета наставника и сарадника, потребних за унапређивање медијске писмености ученика. Обучавање наставника и сарадника за познавање начина на који функционишу медији. Развијање способности и вештине приступања медијима од стране учесника обуке, анализе медија и разумевања медијских садржаја, вредновања медијских садржаја, критичког однос према њима и стварања медијске поруке. Јачање компетенција наставника и сарадника за интердисциплинарне методичке приступе који подстичу медијску писменост ученика. Развијање професионалне одговорности учесника према ученицима у медијацентричном друштву дигиталног доба, коме припадају.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данМедијска писменост у школиПаузаМедијски утицај на стварање идентитета деце и младихПаузаКритичка перцепција медијске порукеПаузаИзрада припреме за интердисциплинарни час Евалуација семинара и попуњавање упитника за учеснике

30

дана: 1
бодова: 8

1500 (хиљаду и пет стотина динара) У цену су урачунати трошкови пута ихонорари аутора/реализатора, потрошни материјал, израда и издавање уверења.