Драмско васпитање у превенцији вршањчког насиља

Каталошки број програма: 24  

Не

Висока школа струковних студија за васпитаче у Крушевцу, Ћирила и Методија 22-24, 37.000 Крушевац, info@vaspks.edu.rs, 037420761, ,

Зоран Васић, zoran.vasic@vaspks.edu.rs, 037420761, 0637384306,

Зорица Дуковић, доктор наука, Висока школа струковних студија за васпитаче; Бисера Јевтић, доктор педагошких наука, Филозофски факултет; Славица Павличевић, Магистар психологије, Висока школа струковних студија за васпитаче;

Зорица Дуковић, доктор наука, Висока школа струковних студија за васпитаче; Славица Павличевић, Магистар психологије, Висока школа струковних студија за васпитаче; Невена Станисављевић, Мастер, Висока школа струковних студија за васпитаче;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање постојећих и изграђивање нових компетенција васпитача, учитеља и наставника за рад на превенцији вршњачког насиља применом метода и техника драмског васпитања.

Изграђивање знања о специфичним карактеристикама и облицима вршњачког насиља и типичним профилима учесника у вршњачком насиљу. Развијање вештина примене метода и техника драмског васпитања у дијагностификовању вршњачког насиља, у препознавању манифестација различитих облика и заштите од дискриминације и вршњачког насиља (методичка процена облика, профила учесника и заштиtе од насиља). Оријентисање васпитача, учитеља и наставника ка методичким питањима драмског васпитања кроз призму вредности значајних за превенцију насиља, злостављања и занемаривања вршњачких група. Подизање свести о значају равноправности и толеранције на различитости и промоција позитивних ставова о неговању културе људских права у васпитању и образовању.

наставник разредне наставе
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика

1. данДИЈАГНОСТИФИКОВАЊЕ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА-ИЗМЕЂУ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ДИСКРИМИНАЦИЈЕКАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОФИЛИ УЧЕСНИКА У ВРШЊАЧКОМ НАСИЉУДРАМСКО ВАСПИТАЊЕ КАО МЕТОД ИСКУСТВЕНОГ УЧЕЊА И ПОУЧАВАЊА У ПРЕВЕНЦИЈИ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉАДРАМСКЕ МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ У КОНСТРУКТИВНОМ РЕШАВАЊУ ИНТЕРПЕРСОНАЛНИХ ВРШЊАЧКИХ КОНФЛИКАТА2. данФАКТОРИ РИЗИКА ЗА ПОЈАВУ НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА-ЗНАЧАЈ КРЕИРАЊА ПОДРЖАВАЈУЋЕ ВАСПИТНЕ СРЕДИНЕ ЗА УЧЕНИКЕКОНТИНУИРАНО ПРАКТИКОВАЊЕ ДРАМСКОГ ИЗРАЖАВАЊА У ПРЕВЕНЦИЈИ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉАЕТИЧКЕ КОМПОНЕНТЕ КОНТЕКСТА ИСТРАЖИВАЊА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА-КОРИШЋЕЊЕ ПЕДАГОШКЕ ДРАМЕ У ИСТРАЖИВАЊУПОСЛЕДИЦЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ ВРШЊАЧКОМ НАСИЉУ-ДРАМСКЕ ТЕХНИКЕ У ПРЕВЕНЦИЈИ ПОРЕМЕЋАЈА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

25

дана: 2
бодова: 12

Цена семинара износи 2.500 динара по учеснику. У цену су укључени радни материјал, освежење у паузама, надокнада предавачима.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Дом ученика средњих школа Књажевац, Капларова 10, Књажевац Зорица Дуковић, Невена Станисављевић 28 3.97
2 Дом ученика средњих школа Књажевац, Капларова 10, Књажевац Зорица Дуковић, Невена Станисављевић 29 3.91
3 Центар за стручно усавршавање Крушевац Зорица Дуковић, Невена Станисављевић 30 3.93

Укупно учесника: 87 | Просечна оцена: 3.94