Формативно оцењивање у средњој школи – пример добре праксе „ЕПА модели”

Каталошки број програма: 603  

Не

Средња школа за економију, право и администрацију, Студентски трг 5, Београд, kontakt@skolaepa.com, 0113287477, 063289284,

Невена Сарић Павловић, nevenasp@gmail.com, 0113287477, 063289284,

Младенка Обућина, Дипломирани психолог (мастер), Средња школа за економију, право и администрацију; Љиљана Пањковић, дипломирани социолог (мастер), Средња школа за економију, право и администрацију;

Младенка Обућина, Дипломирани психолог (мастер), Средња школа за економију, право и администрацију; Љиљана Пањковић, дипломирани социолог (мастер), Средња школа за економију, право и администрацију; Јелена Јакшић, Дипломирани историчар, Средња школа за економију, право и администрацију;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција учесника у области праћења, вредновања и оцењивања постигнућа ученика; унапређивање капацитета за израду сопственог плана оцењивања кроз приказ модела примењених у пракси Средње школе за економију, право и администрацију.

Проширивање знања о функцијама, принципима и врстама оцењивања; Разумевање предности и неодостатака коришћења различитих метода и техника оцењивања;Осврт на Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању; Разумевање функције оцене као збира информација о постигнућу, ангажовању и напредовању ученика, као и њене улоге у будућем учењу; Схватање значаја транспарентности у оцењивању; Унапређивање вештина учесника за развијање мотивације и самопоуздања ученика кроз процес оцењивања; Оснаживање наставничких компетенција за објективно, континуирано и подстицајно оцењивање; Увежбавање техника формативног оцењивања са подстицајним и јасним порукама за ученике; Разумевање значаја повременог оцењивања рада наставника од стране ученика.

Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. дан1. Упознавање реализатора са учесницима семинара и попуњавање упитника са личним подацима2. Историјат, сврха и савремене концепције оцењивања 3. Законска регулатива: Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању 4. Пауза 5. Оцењивање у пракси: приказ „ЕПА модела„ оцењивања као резултата вишегодишњег искуства школе 6. Пауза 7. Радионица: Израда и разрада сопствених планова оцењивања од стране учесника8. Пауза за ручак 9. Анализа сопствених искустава наставника са оцењивањем ученика 10. Технике евалуације ставова ученика о оцењивању 11. Пауза 12. Евалуациони упитник и завршна реч

30

дана: 1
бодова: 8

Котизација по учеснику износи: 1500,00 динара. Уколико се семинар реализује ван територија града Београда, цена се увећава за износ трошкова превоза реализатора.