Унапређивање компетенција наставника и међупредметни приступ саобраћајном образовању и васпитању

Каталошки број програма: 590  

Не

Задужбина Доситеј Обрадовић, Краља Милана 2/II, info@dositejeva-zaduzbina.rs, 0113282240, 0113282254,

Бојана Томовић, info@dositejeva-zaduzbina.rs, 0113282240, 0640000000,

Нина Драгутиновић Јовановић, , Агенција за безбедност саобраћаја;

Нина Драгутиновић Јовановић, , Агенција за безбедност саобраћаја; Марија Симоновић Боројевић, , Агенција за безбедност саобраћаја; Александар Пурић, , Агенција за безбедност саобраћаја;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљ програма је унапређење компетенција запослених у образовању за реализацију садржаја саобраћајног образовања и васпитања и примену међупредметног приступа овим садржајима.

Обуком се наставници упознају са величином проблема страдања деце у саобраћају и како континуирано саобраћајно образовање и васпитање помаже у формирању дечијих компетенција за безбедно учествовање у саобраћају; развија се осетљивости наставника да у предметним садржајима препознају оне садржаје који су у вези са саобраћајним образовањем и васпитањем и да ове садржаје повежу кроз различите предмете; развијају се вештина примене метода активног учења у реализацији садржаја саобраћајног образовања и васпитања; наставници се подстичу за планирање реализације активности саобраћајног образовања и васпитања кроз међупредметни приступ; упознавање са примерима најбоље праксе у саобраћајном образовању и васпитању

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод у програмУпознавање реализатора и учесника семинара Представљање циљева, тема, очекиваних рЗашто и како деца страдају у саобраћају, посебан осврт на страдање на локалном нивоу Методе активног учења у реализацији активности саобраћ. образовања и васпитања–примери добре пра4. Анализа редовног школског плана и програма – заступљеност садржаја саобраћајног образовања5. Израда предлога плана и програма реализације активности саобраћајног образовања

30

дана: 1
бодова: 8

Цена обуке по учеснику је 3.000,00 динара. За групу од 30 учесника, укупна цена је 90.000,00 динара, а од тога 60.000,00 динара је за организатора и реализаторе програма, 5.000,00 динара за материјал за рад, 5.000,00 динара за приручнике које полазници добијају, 15.000,00 динара за послужење и освежење учесника, 5.000,00 динара за трошкове простора