Неговање језика и мултикултуралности кроз наставне садржаје босанског језика и књижевности

Каталошки број програма: 391  

Не

Друштво за босански језик и књижевност, АВНОЈ-а К 35/7, dbjk.np@gmail.com, 00381692342213, ,

Melida Реброња, dbjk.np@gmail.com, 00381692342213, 00381692342213,

Санела Међедовић, професор разредне наставе, ОШ "Ђура Јакшић"; Мелида Реброња, Високо образовање, Гимназија; Сеад Шемсовић, доктор књижевноисторијских наука, Државни универзитет у Новом Пазару;

Санела Међедовић, професор разредне наставе, ОШ "Ђура Јакшић"; Мелида Реброња, Високо образовање, Гимназија; Сеад Шемсовић, доктор књижевноисторијских наука, Државни универзитет у Новом Пазару;

образовање и васпитање на језицима националних мањина

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање компетенција наставника за развијање и неговање матерњег језика кроз реализацију наставних садржаја из области Босански језик и књижевност.

Проширивање постојећих знања о историјском развитку босанског језика; јачати сазнајне функције везане за правопис босанског језика увидом у основне разлике правописне стандардизације босанског и српског језика; сагледавање сопствене праксе с обзиром на савремене оријентације у методици наставе босанског језика; размена искустава и унапређивање сарадње наставника босанског језика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија

1. данУвод Представљање програма и упознавање учесникаИсторијски континуитет босанског језикаПосебности и разлике у стандарднојезичким нормама босанског и српског језикаИзбор наставних садржаја из области босанског језика и књижевностиМетодички поступци у настави босанског језика и књижевностиРефлексије на обуку

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику: 1200 динара. Цена укључује путне трошкове и ауторске хонораре реализатора, коришћење опреме, припрему и умножавања пратећег материјала и уверења.