„КОМУНИКАЦИЈА – НАЈБОЉА ИНФОРМАЦИЈА” – развој комуникацијских компетенција у педагошкој пракси

Каталошки број програма: 169  

Не

Visoka škola za komunikacije, Bulevar Maršala Tolbuhina 36, viskom@viskom.ac.rs, 0112604608, 0649806060,

Boban Tomić, boban.tomic@viskom.ac.rs, 0112604608, 0649806060,

Бобан Томић, доктор политичких наука, Висока школа за комуникације;

Бобан Томић, доктор политичких наука, Висока школа за комуникације; Љиљана Јовчић, доктор наука, Висока здравствена школа струковних студија Београ; Станко Јовчић, Дипломирани математичар, ОШ „Драган Ковачевић„; Јован Јовчић, Дипломирани комуниколог, Дајрект медија;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

- Унапређење квалитета, обима и садржине педагошке комуникације у предшколском, основном и средњем образовању - Унапређивање комуникационих функција и компетенција учесника у образовном процесу и јачање стратешких комуникација установе и запослених

- Едукација и развијање вештина и комуникационих компетенција васпитног, наставног и стручног особља у школским и предшколским установама - Унапређивање знања и вештина и осавремењавање педагошке комуникације - Развој и јачање комуникацијске праксе унутар установе и школе - Јачање комуникационе интеракције васпитача, наставника и ученика као предуслов квалитетног образовно/васпитног рада - Подизање нивоа медијске информатичке писмености васпитача, наставника и стручних сарадника. - Оснаживање и подстицање нових облика комуникацоне праксе педагошког особља са родитељима - Развој и јачање облика и обима комуникације са друштвеном заједницом

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод у комуницирање, основни појмови и значај савремене комуникологије за образовање,ПаузаКомуникација и информација у образовању, садржај и значајПаузаКомуникациона ситуацијаКомуникациона шема. Врсте комуникационих шема и релација ПаузаСубјекти комуницирања у образовно-васпитном раду и унапређење комуникационе праксеПаузаОблици комуникационе праксе у педагошкој пракси ПузаКомуникациони канали педагошке комуникације и њихова организација2. данТехнике успешне педагошке комуникације. Изградња, одржавање и развој комуникацијских вештина у пеПаузаТехнике, вештине и алати педагошке комуникације усмерене на родитеље/старатељеПаузаТехнике, вештине и алати педагошке комуникације усмерене на ученикеПаузаКомуникацијски алати и начин примене: Техничка средства, рачунарске мреже и дигиталне платформе ПаузаОдржавање канала и садржаја интерне и екстерне комуникацијеПаузаИзрада комуникацијског плана сарадње са ученицима, родитељима/старатељима, колегама и заједницом

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4.000,00 динара - Организација семинара - Предавања по распореду, приказ непосредних активности - Обука учесника - Демонстрација и приказ садржаја - Бележница и оловке за учеснике - Сертификат о похађању семинара - Отварање и вођење личног профила на веб сајту програма - Консултације после семинара - Организација семинара - Путни трошкови