Диференцирани приступ настави математике у основној школи

Каталошки број програма: 370  

Не

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар, Градиштанска 8, Београд, info@kreativnicentar.rs, 0113820464, 0113088447, 0113820464

Наталија Панић, natalija.panic@kreativnicentar.rs, 0113088447, 0641102344, 0113820464

Мирјана Стојсављевић-Радовановић, дипломирани математичар, пензионер; Злата Ступаревић, дипломирани математичар, ОШ „Младост„; Весна Станојевић, дипломирани математичар, ОШ „Милена Павловић Барили”, Београд; Љубинка Дебељак, дипломирани педагог, ОШ „Борислав Пекић„, Београд; Марија Трујкић, професор разредне наставе, Основна школа „Младост„; Биљана Стошић, професор разредне наставе, ОШ „Борислав Пекић”

Мирјана Стојсављевић-Радовановић, дипломирани математичар, пензионер; Злата Ступаревић, дипломирани математичар, ОШ „Младост„; Весна Станојевић, дипломирани математичар, ОШ „Милена Павловић Барили”, Београд; Љубинка Дебељак, дипломирани педагог, ОШ „Борислав Пекић„, Београд; Марија Трујкић, професор разредне наставе, Основна школа „Младост„; Биљана Стошић, професор разредне наставе, ОШ „Борислав Пекић”

математика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подизање нивоа компетентности наставника за примену диференцираног приступа у реализацији наставе математике у основној школи.

Оспособљавање наставника за квалитетнију и успешнију реализацију наставног програма; Обучавање наставника да применом диференциране наставе развијају мотивацију свих ученика за учење математике; Подстицање наставника за неговање и развијање диференциране наставе водећи рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика; Обучавање наставника да прати и вреднује постигнућа сваког ученика дајући потпуну информацију ученику о његовом напредовању; Формирање базе примера добре праксе диференциране наставе математике; Подстицање наставника за развијање разноврсних врста и стилова учења у настави математике и за активну размену мишљења и искустава у настави; Мотивисање наставника да стално унапређује своју педагошку праксу и тако вреднује свој рад

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа

1. дан 1. Увод. Појам идивидуализоване и диференциране наставе 2. Могућности и значај примене диференцираног приступа у настави математике ПАУЗА 3. Припремање сопственог материјала за реализацију часа са диференцираним приступом ПАУЗА 4. Предности и мане организације наставе са диференцираним приступом ПАУЗА 5. Разговор са учесницима о досадашњим искуствима, дискусија

30

дана: 1
бодова: 8

2.400,00 динара по полазнику