Примена општих стандарда постигнућа у планирању, реализацији и вредновању исхода наставе математике у средњој школи

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 360  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Љиљана Жикић, Техничка школа Књажевац; Драгана Ћурчић, Економско-трговинска школа, Бечеј; Владимир Маринков, Економско-трговинска школа „Вук Караџић”; Снежана Цветковић, Техничка школа, Књажевац; Наташа Џаковић, Техничка школа, Бор

Љиљана Жикић, Техничка школа Књажевац; Драгана Ћурчић, Економско-трговинска школа, Бечеј; Владимир Маринков, Економско-трговинска школа „Вук Караџић”; Снежана Цветковић, Техничка школа, Књажевац

математика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника математике за примену општих стандарда постигнућа у планирању и реализацији наставе математике, проверу остварености стандарда и праћење/вредновање ученичких постигнућа.

Оспособљавање наставника за: - коришћење Блумове таксономије у планирању, реализацији и вредновању исхода наставе - повезивање стандарда са исходима наставе и превођење наставних садржаја у исходе, - планирање наставе (глобално, оперативно/тематско, дневно) оријентисане на исходе и постигнућа ученика, - примену разноврсних техника провере остварености исхода, стандарда и вредновања ученичких постигнућа, - коришћење ефикасних метода активне наставе и креирање/коришћење квалитетног наставног материјала, - припрему и реализацију наставног часа заснованог на исходима и индивидуализованом приступу ученику, као активном учеснику наставе.

наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
стручни сарадник у школи

1. недеља Стандарди у образовању и стандарди постигнућа за предмет математика 2. недеља Глобално и оперативно планирање наставе усмерене на исходе и примену стандарда постигнућа 3. недеља Провера остварености исхода и стандарда 4. недеља Дневно планирање и припремање наставе усмерене на исходе Анализа рада на семинару – завршни сусрет

30

недеља: 4
бодова: 30

3.000,00 динара по полазнику