ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Каталошки број програма: 426  

Не

Центар за инструктивне комуникације у образовању, Нови Београд, Омладинских бригада 85, bora.stanojlovic@gmail.com, 0116164565, 0641908674, 0116164565

Борислав Станојловић, bora.stanojlovic@gmail.com, 0116164565, 0641908674, 0116164565

Борислав Станојловић, др педагошких наука, професор универзитета у пензији

Борислав Станојловић, др педагошких наука, професор универзитета у пензији; Слободанка Гашић Павишић, доктор педагогије, Институт за педагошка истраживања; Првослав Јанковић, Професор педагошких наука, Педагошки факултет у Сомбору; Славица Чарапић, дипломирани педагог, Електротехничка школа „Стари град„; Татјана Тубић, доктор психолошких наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет; Весна Краварушић, доктор педагошких наука, Висока школа за васпитаче струковних студија

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Потпуније и шире упознавање наставника, васпитача и стручних сарадника са могућим чиниоцима школског неуспеха и могућности њиховог дијагностификовања, предупређења и отклањања, а тиме и побољшања квалитета и ефикасности наставе и учења ученика.

Оспособљавање наставника, васпитача и стручних сарадника са применом метода, техника и инструмената дијагностиковања узрока школског неуспеха и стратегијама њиховог предупређења или отклањања, а тиме и пружање адекватније помоћи и подршке ученицима који имају тешкоћа у развоју и школском учењу. Јачање компетенција наставника за квалитетно и ефикасно остваривање наставе и учења у инклузивним условима рада школе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

Први дан 1. Чиниоци школског неуспеха (карактеристике друштвене, породичне и школске средине: (квалитет комуникације и интеракције наставника са ученицима и ниво организације наставног процеса, специфичне тешкоће у учењу, способности, особине и оспособљеност ученика за учење. Међусобни односи у породици, заинтересованост родитеља за рад, учење и понашање деце, квалигтет сарадње са родитељима и слично). 2. Мотивација и школско учење (шта је мотивација, врсте мотивације, стратегије подстицања ученичке мотивације за учење, препоруке за наставнике како да успешније мотивишу ученике за учење). Други дан 1. Могућности дијагностике, превенције и отклањања узрока неуспеха у школском учењу ученика (појам, врсте, методе, технике, инструменти, подручја и аспекти дијагностиковања чинилаца школског неуспеха, израда плана мера предупређења или отклањања узрока неуспеха, израда и примена ИОП-а). 2. Стратегије превладавања школског неуспеха у оквиру наставног рада (стварање позитивне социо-емоционалне климе у одељењу и подстицајне средине за учење, одговарајуће презентације наставних садржаја, упућивање ученика у стратегије успешног учења и интензивирање сарадње са родитељима).

30

дана: 2
бодова: 16

4.000 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OШ" Браћа Вилотијевић", Јована Дерока 2, Краљево Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Весна Краварушић 30 3.63
2 OШ" Љуба Ненадовић", Аце Јоксимовића 25, Београд Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Весна Краварушић 27 3.94
3 OШ" Милоје Чиплић", Титова 6,Нови Бечеј Борислав Станојловић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић, Татјана Тубић 24 3.78
4 OШ" Михајло Пупин", Михајла Пупина 21, Идвор Борислав Станојловић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић, Татјана Тубић 28 3.73
5 OШ" Сремски фронт", Мајке Јевросиме 1, Шид Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић 29 3.42
6 ОШ Филип Вишњић- Моровић Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић 29 3.9
7 Техничка школа "Сава Мунћан", Бела Црква Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић 27 3.48
8 ОШ" Јован Јовановић Змај", Цара Лазара 2, Обреновац Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић 30 3.74
9 OШ" 14. октобар", Обреновачки друм 132, Барич Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Весна Краварушић 23 3.75
10 OШ" 14.октобар", Обреновачки друм 132, Барич Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Весна Краварушић 24 3.68
11 OШ" Надежда Петровић", Луја Адамича 4, Нови Београд Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић 23 3.97
12 OШ" Ђорђе Натошевић",Сланкамен Борислав Станојловић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић, Татјана Тубић 30 3.94
13 OШ" Борислав Пекић", Нови Београд Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић 19 3.78
14 OШ" Борислав Пекић", Данила Лекића 27, Нови Београд Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић 16 3.78
15 Средња школа Барајево Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић 21 3.76
16 Средња школа Барајево Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић 23 3.75
17 OШ" Сава Шумановић", Свети Сава 4, Ердевик Првослав Јанковић, Славица Чарапић, Весна Краварушић 21 3.82
18 Пољопривредна школа, Школска 1, Бач Првослав Јанковић, Татјана Тубић, Весна Краварушић 24 3.47
19 OШ" Бранко Радичевић", Петра Кочића бб, Шид Првослав Јанковић, Славица Чарапић, Татјана Тубић, Весна Краварушић 15 3.78
20 OШ" Бранко Радичевић", Петра Кочића бб, Шид Првослав Јанковић, Славица Чарапић, Весна Краварушић 16 3.83
21 OШ" Вук Карацић", Фрушкогорска 3, Адашевци Првослав Јанковић, Славица Чарапић, Весна Краварушић, Јелена Криш Пигер 30 3.92
22 OШ" Милан Хаџић", Карађорђева 1, Војка Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић 30 3.61
23 OШ" Маршал Тито", Падина Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Славица Чарапић 30 3.76
24 OШ" Бранко Радичевић", Васе Пелагића 60, Оџаци Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић 15 3.63
25 OШ" Доситеј Обрадовић", Змај Јовина 59, Ириг Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић 30 3.94
26 OШ" Никола Тесла", Школска 1, Нови Бановци Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић 30 3.83
27 OШ" Слободан Славковић", Грчка 31, Стари Бановци Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић 30 3.65
28 Гимназија "Сава Шумановић", Улица Лазе Костића 2, Шид Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић 26 3.84
29 OШ" Живојин Перић", Ваљевски пут бб, Стублине Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић 39 3.68
30 Средња техничка школа " Михајло Пупин", Лазе Костића 14, Кула Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић 24 3.22
31 Средња школа "Ђорђе Натошевић", Трг слободе 2, Инђија Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић 26 3.77
32 Економско-трговинска школа, Вука Караџића 21, Алибунар Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић 30 3.42
33 Средња стручна школа, Маршала Тита 107, Црвенка Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић 22 3.52
34 Средња техничка школа "Миленко Брзак-Уча", Рума Борислав Станојловић, Славица Чарапић, Татјана Тубић 41 3.14
35 Електротехничка школа "Никола Тесла" , Панчево Борислав Станојловић, Славица Чарапић, Татјана Тубић 39 3.69
36 Техничка школа "Миленко Веркић-Неша", Школска 8, Пећинци Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Татјана Тубић 28 3.75
37 OШ" Јован Јовановић Змај", Ђурђево Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић 30 3.58
38 OШ" Милица Стојадиновић Српкиња", Бошка Сремца бб, Врдник Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић 20 3.3
39 OШ" Ј. Х. Чмелик",Карађорђева 2 , Стара Пазова Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић 29 3.19
40 Средња школа " Никола Тесла", Змај Јовина 24, Сремска Митровица Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић 56 3.49
41 Техничка школа "Вук Караџић", Светосавска 5, Стара Пазова Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Татјана Тубић, Весна Краварушић 15 3.38
42 Техничка школа "Вук Караџић", Светосавска 5, Стара Пазова Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Татјана Тубић, Весна Краварушић 20 2.96
43 Средња школа " 22. октобар", Николе Тесле 78, Жабаљ Првослав Јанковић, Татјана Тубић, Весна Краварушић 30 3.95
44 Техничка школа "4. јули", Светозара Марковића 53, Врбас Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић 15 3.77
45 Економска школа, Београдска улица 10, Бор Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић 21 2.86
46 Техничка школа, 13,септембра 58, Ивањица Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић 34 3.54
47 Средња школа " Мачванска", Јанка Веселиновића 1, Богатић Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић 38 3.58
48 Техничка школа "Косјерић", Светосавска 29, Косјерић Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић 21 2.89
49 Средња стручна школа "Милутин Бојић", 15. септембра бб, Трговиште Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић 29 3.49
50 Образовно-васпитни центар " Браћа Недић", Браће Недића 32, Осечина Борислав Станојловић, Славица Чарапић, Татјана Тубић 56 3.5
51 Дом ученика средњих школа, Крагујевац Борислав Станојловић, Славица Чарапић, Татјана Тубић 23 3.7
52 Саобраћајна школа "Пинки", Шумадијска улица 12, Нови Сад Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић 50 3.65
53 Техничка школа , Стевице Јовановића 50, Зрењанин Борислав Станојловић, Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић 32 3.47
54 Белоцркванска гимназија, Јована Цвијића 11, Бела Црква Слободанка Гашић Павишић, Славица Чарапић 28 3.86
55 OШ"Др А. Сабовљев", Маршала Тита 48, Ечка Првослав Јанковић, Весна Краварушић 30 3.85
56 Хемијско прехрамбена средња школа, Моше Пијаде 28, Чока Борислав Станојловић, Славица Чарапић, Татјана Тубић 10 3.13
57 Економско-трговинска школа Сента Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић, Весна Краварушић 30 3.72
58 Медицинска школа , Сомбор Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић 30 3.61
59 Гимназија, Ковачица Борислав Станојловић, Славица Чарапић, Татјана Тубић 26 3.65
60 Срења медицинска школа, СЕнта Борислав Станојловић, Славица Чарапић, Татјана Тубић 30 3.48
61 Гимназија, Нови Кнежевац Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић 29 3.79
62 Средња школа, Коцељва, Доситејева 1 Борислав Станојловић, Славица Чарапић, Татјана Тубић 30 3.7
63 Гимназија " Јан Колар", Бачки Петровац , 14. војвођанска бригада 12. Слободанка Гашић Павишић, Првослав Јанковић 21 3.69

Укупно учесника: 1732 | Просечна оцена: 3.62