Примена иновативних и интерактивних дидактичких стратегија у верској настави

Каталошки број програма: 276  

Не

Учитељско друштво Неготин, Лоле Рибара 1, 19300 Неготин, pksladja@gmail.com, 0642624246, 019542374,

Слађана Петковић Констандиновић, pksladja@gmail.com, 019548525, 0642624246,

Јасна Васић, мастер професор разредне наставе, Школска управа Зајечар; Игор Ивковић, магистар теологије, Православна црква; Марија Думитрашковић, мастер професор разредне наставе, теолог, ОШ Бранко Радичевић; Данијела Николић, мастер професор разредне наставе, Школа менталне аритметике Малац Генијалац

Јасна Васић, мастер професор разредне наставе, Школска управа Зајечар; Игор Ивковић, магистар теологије, Православна црква; Марија Думитрашковић, мастер професор разредне наставе, теолог, ОШ Бранко Радичевић; Данијела Николић, мастер професор разредне наставе, Школа менталне аритметике Малац Генијалац

изборни и факултативни предмети

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљ семинара је оспособљавање наставника верске наставе за самостално креирање и извођење часова применом иновативних интерактивних дидактичких стратегија у свакодневној наставној пракси.

- Оспособљавање и охрабривање наставника за примену специфичних интерактивних дидактичких стратегијa, и то проблемске, интегративне и егземпларне наставе у наставној пракси и препознавање потребе за њихову примену. - Оспособљавање наставника за израду сценарија часа, формирање група, управљање групама и вредновање резултата рада. - Оспособљавање наставника за кооперативну наставу, тематско планирање и тимску наставу у циљу јачања међупредметних компетенција.

наставник изборних и факултативних предмета

1. дан Општи део Традиционална, активна и интегративна настава, разлике, предности и недостаци Пауза Дидактичке стратегије Пауза – ручак Практични рад – Пример примене дидактичке стратегије по избору Пауза Презентација и евалуација радова Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику