СИДРО – прва помоћ и подршка детету и младој особи у кризи

Каталошки број програма: 80  

Не

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, Јагодина, cirk@pefja.kg.ac.rs, 035223805, ,

Владан Димитријевић, vladandimitrijevic@pefja.kg.ac.rs, 035223805, 062796046,

Нада Кораћ, доктор психолошких наука, Факултет педагошких наука

Нада Кораћ, доктор психолошких наука, Факултет педагошких наука; Јелена Врањешевић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет у Београду

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Обучавање и оснаживање наставника, васпитача и стручних сарадника за адекватно пружање прве помоћи и подршке деци и младима у ситуацијама личних и породичних криза.

Обучити наставнике, васпитаче и стручне сараднике да јасно сагледају потребе детета у кризној ситуацији, као и његове капацитете за њено превазилажење; да пруже адекватну подршку детету за покретање њему доступних механизама излажења на крај са тешком ситуацијом; да адекватно комуницирају с породицом и, ако је могуће, сарађују с њом у циљу пружања подршке детету; да у свакој појединој ситуацији јасно сагледају сопствене капацитете за пружање подршке и да, ако је неопходно, знају да упуте дете на одговарајуће стручњаке и сарађују са њима као део мреже подршке, све док је она потребна.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Појам кризе и реакције на кризу Пауза Значај пружања прве помоћи детету/младој особи у кризи Пауза Разговор са дететом/младом особом у кризи Пауза Изградња мреже подршке

20

дана: 1
бодова: 8

3.000,00 динара по полазнику