Пређи преко... Упознај говор и културу Влаха

Каталошки број програма: 390  

Не

Nacionalni savet Vlaha, ul. Petra Dobrnjca 179, Petrovac na Mlavi, vlasinacionalnisavet@gmail.com, 012331280, 012331283,

Slobodan Golubović, dpasujon@gmail.com, 012888200, 0642501028, 012888012

Милена Голубовић, мастер

Милена Голубовић, мастер; Татјана Дражиловић, магистар, Национална служба за запошљавање, Београд; Снежана Ранђеловић Маринчић, Агенција Personal System; Слободан Голубовић, ОШ Раде Драинац, Београд

образовање и васпитање на језицима националних мањина

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Очување језичког и културног идентитета припадника влашке заједнице. Усавршавање ради квалитетније наставе. Премошћавање комуникацијског јаза између припадника и неприпадника влашкезаједнице, кроз упознавање са особеностима влашког језика и културе.

Пружање стручне помоћи наставницима и професорима у настави Влашког говора са елементима националне културе. Записивање на влашком писму и употреба иновативних метода у настави. Утицај билингвизма на наставу. Корелација наставе Влашког говора са елементима националне културе са наставом из других предмета.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. дан Утицај билингвизма на наставу Особености говора Влаха Демонстрација једног часа и корелација садржаја изборног предмета Влашки говор са елементима национОсобености народне културе Влаха

30

дана: 1
бодова: 8

3.000,00 динара по полазнику