Лидерство у образовању – Управљање образовним институцијама (део 1)

Каталошки број програма: 633  

Не

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, Јагодина, cirk@pefja.kg.ac.rs, 035223805, ,

Владан Димитријевић, vladandimitrijevic@pefja.kg.ac.rs, 035223805, 062796046,

Јелена Теодоровић, доктор наука, Факултет педагошких наука, Јагодина; Дејан Станковић, магистар психолошких наука, Центар за образовне политике; Јадранка Пешти, магистар, Средња техничка школа "Милева Марић", Тител; Соња Стаменовић, специјалиста, Градска општина Звездара, Београд

Јелена Теодоровић, доктор наука, Факултет педагошких наука, Јагодина; Дејан Станковић, магистар психолошких наука, Центар за образовне политике; Јадранка Пешти, магистар, Средња техничка школа "Милева Марић", Тител; Соња Стаменовић, специјалиста, Градска општина Звездара, Београд

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање полазника за квалитетно и одговорно обављање лидерских послова у образовно-васпитним установама. Програм је намењен лидерима у настави, руководиоцима и члановима свих стручних органа школе и другима са лидерским аспирацијама.

Упознавање полазника са концептом лидерства у образовању и његовим утицајем на ученичка постигнућа Проучавање корака у процесу планирања, организовања и осигурања квалитета у образовним институцијама; Развијање вештина за практично вођење и побољшање квалитета рада образовних институција (фокус је на идентификацији проблема / недостатка у организацији и осмишљавању адекватних решења, тј. планирању школских активности и побољшања рада). Упознавање полазника са организационим карактеристикама образовних институција и комплексношћу њиховог вођења. Разумевање утицаја људских и контекстуалних фактора на процесе и исходе у организацији

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. дан Стварање образовних мера – Анализа проблема - ЦИЉ СЕМИНАРА И УВОДНЕ АКТИВНОСТИ ЛИДЕРСТВО У ОБРАЗОВАЊУ пауза ЦИКЛУС ОБРАЗОВНИХ ПОЛИТИКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПРОБЛЕМА У ОРГАНИЗАЦИЈИ, први део пауза ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПРОБЛЕМА У ОРГАНИЗАЦИЈИ, други део пауза ЗАВРШНЕ АКТИВНОСТИ 2. дан Стварање образовних мера – Анализа решења - УВОД и ДИСКУСИЈА О ВЕЖБИ ЗАДАТОЈ ПРЕТХОДНОГ ДАНА ОБУКЕ пауза РАЗВОЈ АДЕКВАТНОГ РЕШЕЊА / НАЧИНА ПОБОЉШАЊА пауза КАРАКТЕРИСТИКЕ САВРЕМЕНИХ ОБРАЗОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА И ПОСТПОЗИТИВИЗАМ пауза МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ КОМПЛЕКСНОСТИ У КОЈИМА ОБРАЗОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ФУНКЦИОНИШУ ЗАВРШНЕ АКТИВНОСТИ

30

дана: 2
бодова: 16

3.200,00 динара по полазнику