ИОП у предшколској установи и његова интегрисаност у план рада групе

Каталошки број програма: 202  

Не

ПУ БАМБИ, КУЛА,ЈОСИПА КРАМЕРА 19, pubambi@gmail.com, 025722139, 025729990, 025722139

СНЕЖАНА БУЛАТОВИЋ, snezanabulatovic.69@gmail.com, 025729990, 0693039390, 025722139

Јасмина Кукић, ПУ „Наша радост”, Суботица; Марица Мецек, ПУ „Бамби,Кула”; Данијела Петровски, ПУ „Бамби”, Кула

Јасмина Кукић, ПУ „Наша радост”, Суботица; Марица Мецек, ПУ „Бамби,Кула”; Данијела Петровски, ПУ „Бамби”, Кула

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Јачање професионалних компетенција за реализацију инклузивног модела рада у предшколским установама, израду ИОП-а, његове интеграције у план рада васпитне групе

Упознавање са карактеристикама инклузивног модела рада у предшколским установама - Уочавање везе између кључних карактеристика инклузивног модела са Основама програма васпитно-образовног рада - Освешћивање значаја тимског рада и стварања подстицајне и прихватајуће атмосфере у групи - Увиђање значаја задовољености стандарда квалитета остваривањем индикатора 2.3.8 (ИОП је интегрисан у план рада групе) - Грађење везе између елемената ИОП-а и њиховог документовања у Књизи рада васпитача - Уочавање елемената ИОП-а у којима се види повезаност са активностима групе - Упознавање са начинима праћења и документовања дечјег развоја и напредовања (месечно, тромесечно, годишње) и креирања дечјег портфолија

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
директор/помоћник директора

1. дан Уводна радионица Елементи ИОП-а: опис детета и педагошки профил Елементи ИОП-а: план активности Праћење дечјег развоја и напредовања и његово документовање Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1.200,00 динара по полазнику