САВРЕМЕНИ ПРИСТУП ДИЈАГНОСТИЦИ И ТЕРАПИЈИ АКТУЕЛНИХ БОЛЕСТИ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

Каталошки број програма: 942  

Не

Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика ,,Свилајнац ,, у Свилајнцу, Краља Петра Првог 64, direktor@poljvet-svil.edu.rs, 035323594, 035323597, 035312177

Весна Токић, vesnatokic25@gmail.com, 035312098, 0646436171, 035312177

Драгиша Траиловић, доктор ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Беог; Весна Токић, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУКА – ДОКТОР ВЕТЕРИ, ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ;

Драгиша Траиловић, доктор ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Беог; Милица Ковачевић Филиповић, доктор наука, Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Беогр; Душан Гледић, доктор ветеринарских наука, ; Иван Вујанац, Др Иван Вујанац, , Факултет ветеринарске медицине(ФВМ); Весна Токић, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУКА – ДОКТОР ВЕТЕРИ, ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стручно усавршавање наставника у средњим стручним школама за образовни профил ветеринарски техничар

Стицање нових знања и вештина из области патологије животиња која се предаје у оквиру предмета Болести животиња у трећем и четвртом разреду стредњих ветеринарскиох школа – упознавање са новинама из области етиологије, патогенезе, дијагностике, терапије и профилаксе појединих обољења код говеда, оваца, коза, свиња, коња, живине, паса и мачака, новим болестима које су постале актуелне последњих година и начином њиховог препознавања, дијагностиковања, лечења и сузбијања, усаглашавање стручних термина из области патологије животиња и увежбавање савремених процедура значајних за практично обучавање техничара

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1. данАКТУЕЛНА ПАТОЛОГИЈА КОПИТАРА: ЕТИОЛОГИЈА, ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈААКТУЕЛНА ПАТОЛОГИЈА ГОВЕДА: ЕТИОЛОГИЈА, ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈААКТУЕЛНА ПАТОЛОГИЈА ОВАЦА И КОЗА: ЕТИОЛОГИЈА, ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈААКТУЕЛНА ПАТОЛОГИЈА СВИЊА: ЕТИОЛОГИЈА, ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈААКТУЕЛНА ПАТОЛОГИЈА ЖИВИНЕ: ЕТИОЛОГИЈА, ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА2. данАКТУЕЛНА ПАТОЛОГИЈА ПАСА И МАЧАКА: ЕТИОЛОГИЈА, ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈАНОВИНЕ У ЛАБОРАТОРИЈСКОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ ОБОЉЕЊА ЖИВОТИЊАСТРУЧНА ТЕРМИНОЛОГИЈА У ВЕТЕРИНАРСКОЈ МЕДИЦИНИ: САВРЕМЕНА НОМЕНКЛАТУРА УЗРОЧНИКА БОЛЕСТИ И ПАТОЛОШКИУЗОРКОВАЊЕ, ПАКОВАЊЕ И СЛАЊЕ МАТЕРИЈАЛА НА ДИЈАГНОСТИЧКА ИСПИТИВАЊА, БРЗА ХЕМАТОЛОШКА И БИОХЕМИЈСКА

30

дана: 2
бодова: 16

4000,00 динара плус ПДВ, укључује учешће на семинару, писани материјал, ЦД, и сертификат – наведена сума служи за покривање трошкова организације семинара и трошкова предавача.