Практично делатне активности у функцији интелектуалног развоја мале деце

Каталошки број програма: 733  

Не

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд, dpscpp@orion.rs, 0113232961, , 0113239685

Александра Митровић, aleksandra@dps.org.rs, 0113232961, 063275236, 0113239685

Ђурђевка Касагић, Висока стручна спрема, -;

Ђурђевка Касагић, Висока стручна спрема, -; Гордана Ракић, Висока стручна спрема, ПУ „11.април„, Н.Београд; Маја Касагић, Висока стручна спрема, -;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређење професионалне компетенције медицинских сестара и васпитача за неговање и подстицање развоја практичног мишљења код деце најмлађег узраста

1. Структурирање постојећих и стицање нових искустава и знања медицинских сестара и васпитача о предметно делатним активностима у развоју практичног мишљења код мале деце 2. Оспособљавање медицинских сестара за примену стечених знања у раду са децом на развоју практично делатних акти-вности и опажајно практичног мишљења 3. Примена стечених знања; праћење, проверавање, преиспитивање и побољшавање улога и поступака у домену интелету-алног развоја мале деце.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач

1. данПРАКТИЧНО ДЕЛАТНЕ АКТИВНОСТИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ РАЗВОЈ МАЛЕ ДЕЦЕПРАКТИЧНО ДЕЛАТНЕ АКТИВНОСТИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ РАЗВОЈ МАЛЕ ДЕЦЕ – ЛИЧНИ СТАВИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУМАТЕРИЈАЛИ ЗА ИГРУ И АКТИВНОСТИ ДЕЦЕ И УЛОГА СЕСТРЕ ИГРАЧКЕ...ИЗ ПРАКСЕ... 10 питања и 10 одговораИ на крају... питања свих питања..

30

дана: 1
бодова: 8

2500 динара по учеснику и укључује надокнаду предавачима са припадајућим порезима и доприносима, организацији која подржава и организује семинар, радни материјал, сертификат и порез.