Квалитетна настава II – Организациони аспекти успешног поучавања и учења

Каталошки број програма: 473  

Не

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, Јагодина, cirk@pefja.kg.ac.rs, 035223805, ,

Владан Димитријевић, vladandimitrijevic@pefja.kg.ac.rs, 035223805, 062796046,

Ненад Стевановић, доктор педагошких наука, Факултет педагошких наука, Јагодина; Владета Милин, доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду;

Ненад Стевановић, доктор педагошких наука, Факултет педагошких наука, Јагодина; Владета Милин, доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљ програма је да побољша ученичко постигнуће кроз обучавање наставника да у пракси унапреде кључне, генеричке елементе квалитетне наставе који су засновани на налазима студија образовне ефективности код нас и у свету.

- Аргументовано презентовати наставницима теоретске поставке и чврсте емпиријске доказе о елементима успешне, квалитетне наставе. - Кроз интерактиван рад, рефлексију и активну примену у пракси обучити наставнике да усвоје и у своју праксу интегришу кључне факторе квалитетне наставе који утичу на ученичко постигнуће, и то, у овом модулу, следеће факторе: а) оријентацију, тј. препознавање и указивање на сврху наставне теме, јединице или активности, б) структурирање знања и часова и ц) вежбање / примену наученог. Оспособити наставнике да у будућности самостално преиспитују и унапређују своју праксу у оквиру горе наведених елементата квалитетне наставе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данСТРУКТУРИРАЊЕ - фактор динамичког модела наставне ефективности - УВОДНЕ АКТИВНОСТИАНАЛИЗА САМОСТАЛНОГ РАДА НАСТАВНИКАПаузаПРЕДСТАВЉАЊЕ ФАКТОРА: СТРУКТУРИРАЊЕПаузаАНАЛИЗА НАСТАВНИХ ПРАКСИ СТРУКТУРИРАЊААКТИВНОСТ: СТРУКТУРИРАЊЕ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕПаузаИЗРАДА АКЦИОНОГ ПЛАНАЗАВРШНЕ АКТИВНОСТИ2. данОРИЈЕНТИСАЊЕ - фактор динамичког модела наставне ефективности - УВОДНЕ АКТИВНОСТИАНАЛИЗА САМОСТАЛНОГ РАДА НАСТАВНИКАПаузаПРЕДСТАВЉАЊЕ ФАКТОРА: ОРИЈЕНТИСАЊЕПРАКТИЧНА РАЗРАДА ФАКТОРАПаузаАКТИВНОСТ: МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ ОРИЈЕНТИСАЊАПаузаИЗРАДА АКЦИОНОГ ПЛАНАЗАВРШНЕ АКТИВНОСТИ3. данВЕЖБАЊЕ- фактор динамичког модела наставне ефективности - УВОДНЕ АКТИВНОСТИАНАЛИЗА САМОСТАЛНОГ РАДА НАСТАВНИКАПРЕДСТАВЉАЊЕ ФАКТОРА: ВЕЖБАЊЕПаузаПРАКТИЧНА РАЗРАДА ФАКТОРА ВЕЖБАЊЕ И ПРИМЕНА У НАСТАВИПаузаИЗРАДА КОМПОНЕНТИ ФАКТОРА ВЕЖБАЊЕ И ПРИМЕНАПаузаИЗРАДА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАВРШНЕ АКТИВНОСТИ

30

дана: 3
бодова: 24

За тродневни семинар: 4,800 дин по полазнику плус путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Техничка школа "23. мај" Панчево Ненад Стевановић, Владета Милин 27 3.88

Укупно учесника: 27 | Просечна оцена: 3.88