Развијање социјалнх компетенција децеи ученика: модел подршке инклузивном приступу васпитања и образовања

Каталошки број програма: 211  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, ,

Дејан Карановић, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, 0648579262,

Марија Јелић, доктор педагошких наука, Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију; Загорка Марков, доктор дефектолошких наука, Висока школа струковних студија за образовање васп;

Марија Јелић, доктор педагошких наука, Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију; Загорка Марков, доктор дефектолошких наука, Висока школа струковних студија за образовање васп.; Ирена Стојковић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитет у Београду

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Унапређење знања и вештина професионалаца за праћење и развијање социјалних компетенција деце и ученика којима је потребна додатна подршка како би се оснажили за квалитетније социјално функционисање, а самим тим и боља академска постигнућа.

Специфични циљеви обуке су да професионалци: - прошире своја знања о појму и чиниоцима развијања социјалне компетентности; - оспособе се за планирање и структурирање модела програма развијања социјалних вештина у циљу подстицања просоцијалног понашања и превенције социјално неприхватљивог понашања деце и ученика; - овладају техникама мерења и праћења ефеката модела програма; - стекну знања о карактеристикама и проблемима у социјалном функционисању деце и ученика којима је потребна додатна подршка и овладају педагошким вештинама за праћење и развијање њиховог просоцијалног понашања;- развију осетљивост за феномене са којима се могу сусрести у раду са различитим ризичним групама деце и ученика и да се оснаже за начине њиховог решавања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. Теоријска тумачења и елементи социјалне компетентности,укључује паузу у трајању од 10 мин2. Педагошко дијагностиковање деце са проблемима у социјалном функционисању и планирање интервенцијепауза за ручак3. Основе програма развијања социјалних вештина у циљу подстицања просоцијалног понашања деце, пауза4. Протективни и ризични фактори развоја социјалне (не)компетентности, пауза2. дан5. Подстицање социјалне компетентности деце и ученика којима је потребна додатна подршка ,пауза6. Начини подстицања просоцијалног понашања и учења социјалних вештинау инклузивном контексту , паузпауза за ручак7. Значајни други одрасли као партнери, пауза8.Модел програма развијања социјалних вештина-од процене до евалуације, пауза

30

дана: 2
бодова: 16

ДВОДНЕВНИ: Цена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника је 2.600,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника је 3.400,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника је 4.400,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара и смештаја реализатора, трошкови сертификата, административни трошкови. У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора, уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Марија Јелић, Загорка Марков 28 3.9
2 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Марија Јелић, Ирена Стојковић 18 3.71

Укупно учесника: 46 | Просечна оцена: 3.81