Квалитетна настава III – Когнитивни аспекти успешног поучавања и учења

Каталошки број програма: 474  

Не

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, Јагодина, cirk@pefja.kg.ac.rs, 035223805, ,

Владан Димитријевић, vladandimitrijevic@pefja.kg.ac.rs, 035223805, 062796046,

Ненад Стевановић, доктор педагошких наука, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевц; Дејан Станковић, магистар психолошких наука, Центар за образовне политике; Бојана Димитријевић, мастер психологија образовања, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевц;

Ненад Стевановић, доктор педагошких наука, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевц; Дејан Станковић, магистар психолошких наука, Центар за образовне политике; Бојана Димитријевић, мастер психологија образовања, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевц;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљ програма је да побољша ученичко постигнуће кроз обучавање наставникада у пракси унапреде кључне, генеричке елементе квалитетне наставе који сузасновани на налазима студија образовне ефективности код нас и у свету.

- Аргументовано презентовати наставницима теоретске поставке и чврсти емпиријске доказе о елементима успешне, квалитетне наставе. - Кроз интерактиван рад, рефлексију и активну примену у пракси обучити наставнике да усвоје и у своју праксу интегришу кључне факторе квалитетне наставе који утичу наученичко постигнуће, и то, у овом модулу, следеће факторе: а) моделовање у настави, б) постављање питања у настави, в) вредновање знања и давање повратне информације ученицима. - Оспособити наставнике да у будућности самостално преиспитују и унапређују своју праксу у оквиру горе наведених елементата квалитетне наставе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данМОДЕЛОВАЊЕ У НАСТАВИ - УВОДНЕ АКТИВНОСТИАНАЛИЗА САМОСТАЛНОГ РАДА НАСТАВНИКАПаузаПРЕДСТАВЉАЊЕ ФАКТОРА: МОДЕЛОВАЊЕ У НАСТАВИТЕОРИЈСКА И ПРАКТИЧНА РАЗРАДА МОДЕЛОВАЊА ПаузаИЗРАДА СЦЕНАРИЈА НАСТАВНЕ СИТУАЦИЈЕ СА ФОКУСОМ НА МОДЕЛОВАЊЕПаузаИЗРАДА АКЦИОНОГ ПЛАНАЗАВРШНЕ АКТИВНОСТИ2. данПОСТАВЉАЊЕ ПИТАЊА У НАСТАВИ - УВОДНЕ АКТИВНОСТИАНАЛИЗА САМОСТАЛНОГ РАДА НАСТАВНИКАПаузаПРЕДСТАВЉАЊЕ ФАКТОРА: ПОСТАВЉАЊЕ ПИТАЊА У НАСТАВИОПСЕРВАЦИЈА ЧАСА – ПОСТАВЉАЊЕ ПИТАЊА У НАСТАВИПаузаИЗРАДА ИНСТРУМЕНАТА И ПОМОЋНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ЕФИКАСНО ИКВАЛИТЕТНО ПОСТАВЉАЊЕ ПИТАЊАПаузаИЗРАДА АКЦИОНОГ ПЛАНАЗАВРШНЕ АКТИВНОСТИ3. данВРЕДНОВАЊЕ - УВОДНЕ АКТИВНОСТИАНАЛИЗА САМОСТАЛНОГ РАДА НАСТАВНИКАПаузаПРЕДСТАВЉАЊЕ ФАКТОРА: ВРЕДНОВАЊЕПРАКТИЧНА РАЗРАДА ВРЕДНОВАЊАПаузаДАВАЊЕ ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕСАМОВРЕДНОВАЊЕПаузаИЗРАДА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАВРШНЕ АКТИВНОСТИ

30

дана: 3
бодова: 24

За тродневни семинар: 4,800 дин по полазнику плус путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња техничка школа "23 мај" ул. Браће Јовановић 89, Панчево Ненад Стевановић, Бојана Димитријевић 24 3.77
2 Zoom 08.05.2021. (ОШ"Олга Милутиновић" , место: Годачица, Чукојевац) Ненад Стевановић, Бојана Димитријевић 27 3.51

Укупно учесника: 51 | Просечна оцена: 3.64