„Ја полазим у школу – индивидуализација програма припреме детета за полазак у школу”

Каталошки број програма: 750  

Не

Предшколска установа Наша радост, Антона Ашкерца бб, 24000 Суботица, nasaradost@mts.rs, 024646410, 024646411, 024646411

Виолета Врцељ Одри, violeta.vodry@gmail.com, 024646430, 0654100294, 024646411

Виолета Врцељ Одри, Дипломирани педагог, Предшколска установа "Наша радост"; Милана Јовићевић, , ПУ "Наша радост";

Виолета Врцељ Одри, Дипломирани педагог, Предшколска установа "Наша радост"; Милана Јовићевић, , ПУ "Наша радост";

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1. Индивидуализовање процеса припреме детета за полазак у школу; 2. Оспособљавање васпитача за остваривање партнерства са родитељима у процесу припреме деце за полазак у школу;

1. Редефинисање постојећег знања васпитача о улози одраслог у подстицању психофизичког развоја детета. 2. Оспособити васпитаче за примену инструмената за процену психофизичког статуса детета. 3. Оспособити васпитаче за вођење родитељског сасатанка у форми интерактивне обуке родитеља. 4. Оспособити васпитаче за вођење пријема за родитеље по установљеном протоколу. 5. Оспособљавање васпитача за оснаживање родитеља за преузимање активне улоге у процесу припреме детета за полазак у школу.

васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводне темеПринципи на којима се засниива програм. Зрелост детета за полазак у школу.Улоге одраслог у подстицању развоја дететаРазвојни статус дететаИндивидуализацијаСарадња вртића и породицеЗавршни део

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 1500,00 динара. У цену су урачунати ауторски хонорари, радни и потрошни материјал. Нису урачунати порез, путни трошкови и смештај за реализаторе програма као ни освежење и храна за учеснике.