РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОЈ УСТАНОВИ

Каталошки број програма: 77  

Не

Оаза Сигурности, Дечанска 12, Крагујевац, info@oazasigurnosti.rs, 034332048, 0631029838, 034332048

Мина Мијаиловић, mina.mijailovic@oazasigurnosti.rs, 034332048, 0631029838, 034332048

Снежана Грујић, PhD кандидат Филозофског факултета Униве, Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац;

Снежана Грујић, PhD кандидат Филозофског факултета Униве, Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац; Анастасија Грујић, Мастер психолог, Таркет д.о.о.; Вера Симић, дипломирани правник, адвокатска канцеларија Вера Симић;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оспособљавање запослених у образовно-васпитним установама за родно сензитиван приступ феномену насиља над децом и младима ради превентивног деловања и његовог сузбијања.

Усвајање диференцираности појмова род и пол; уочавање родности као једног од повода за насиље и као незаобилазног узрока насиља на макро, мезо и микро нивоу у друштву; препознавање облика и узрока родно заснованог насиља; разумевање трансгенерацијског преноса насиља; разумевање повезаности насиља у породици и у партнерским везама, као и вршњачког насиља са родном заснованошћу насиља; изграђивање ставова осуде родне и дискриминаторске заснованости насиља, стицање вештине превентивног васпитног рада у духу изграђивања здравих узајамних односа међу половима, родне равноправности и једнаких могућности за све.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводни деоРодна условљеност насиљаТрансгенерацијски пренос насиљаПревенција родно заснованог насиљаЕвалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2 000 дин. по учеснику. У цену су урачунати хонорари за аутора и реализаторе у бруто износу, трошкови едукативног материјала, израда уверења и трошкови превоза