Заједно у одрастању – сарадња са породицом

Каталошки број програма: 761  

Не

ПУ БАМБИ, КУЛА,ЈОСИПА КРАМЕРА 19, pubambi@gmail.com, 025722139, 025729990, 025722139

СНЕЖАНА БУЛАТОВИЋ, snezanabulatovic.69@gmail.com, 025729990, 0693039390, 025722139

Снежана Булатовић, ПУ „Бамби”, Кула; Марица Мецек, ПУ „Бамби”, Кула; Весна Јововић, ПУ „Бамби”, Кула

Снежана Булатовић, ПУ „Бамби”, Кула; Весна Јововић, ПУ „Бамби”, Кула

предшколско васпитање и образовање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање професионалних компетенција за индивидуализацију рада са децом и породицом у циљу континуираног утицаја на дечји развој и напредовање

Уочавање значаја и развијање вештина за: - планирање и примену различитих облика сарадње са породицом - грађење партнерског односа са породицом - мотивисање породице за активно укључивање у живот и рад установе - укључивање породице у планирање, реализацију и евалуацију сарадње - укључивање породице у непосредан васпитно-образовни рад - активно укључивање породице у процес адаптације - укључивање породице у процес индивидуализације васпитно-образовног рада - континуирано информисање родитеља о дечјем развоју и напредовању - укључивање породице у реализацију ППП - усклађивање очекивања - саветодавни рад - документовање, евалуацију и самоевалуацију сарадње

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
директор/помоћник директора

1. дан Уводна радионица Облици сарадње Едукација родитеља Међусобна очекивања Укључивање родитеља у непосредан васпитно-образовни рад 2. дан Саветодавни рад са родитељима Планирање сарадње Родитељи и ППП Адаптација Документовање и самовредновање сарадње Евалуација семинара 3. дан Супервизија

30

дана: 3
бодова: 22

3.500,00 по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ''Бамби'', Бориса Кидрича 10, Опово Снежана Булатовић, Весна Јововић 19 3.99

Укупно учесника: 19 | Просечна оцена: 3.99