Таксономија у функцији оцењивања

Каталошки број програма: 577  

Не

Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов, Вршац, Омладински трг 1, 26300 Вршац, vsvasdirektor@hemo.net, 013831527, 013831628, 013831527

Љиљана Келемен Милојевић, ljiljakelemen@gmail.com, 013839201, 0692441985, 013831527

Александар Стојановић, проф.др, Учитељски факултет, Београд, Вршац-Висока школа;

Александар Стојановић, проф.др, Учитељски факултет, Београд, Вршац-Висока школа; Биљана Вујасин, проф. педагогије, Висока школа струковних студија за васпитаче, Врша; Ивана Ђорђев, доктор филолошких наука, Висока школа струковних студија ,,Михаило Палов”,;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапредити знања и вештине за: коришћење таксономије (когнитвнитивне, афективне и психомоторне) у подручју ндивидуализације и евалуације поучавања и учења; адекватну употребу инструкција у току унапређивања процеса мишљења и стратегија успешног учења

Оспособити практичаре за: упућивање ученика у ефикасне стратегије учења у складу са категоријама таксономије адекватним формулисањем инструкција (понављање, елаборација, структурисање и организација и сумирање знања, вежбање памђења ...); примену матрице инструкција и активности ученика према нивоима таксономије у циљу подизања квалитета поучавања и учења - дефиниши, наведи пример, образложи, изведи; примену Блумове, Клаусмајерове, Осубел-Робинсонове и Гањеове таксономије ( когнитивно подручје, афективно, психомоторно) у функцији подстицања мотивације за ангажовањем виших категорија когнитивних процеса (синтеза, критичко сућење, процењивање); усмеравање ученика у начине остваривања метакогнитивне контроле учења.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. дан1. Оцењивање и вредновање (смисао, циљеви, компоненте) Подизање квалитета учења коришћењем ефикасних стратегија у складу са таксономијама учењаМатрице инструкција и активности ученика према нивоима таксономијеПримена таксономија у функцији подстицања виших категоија когнитивних процеса у наставиДефинисање ученикових постигнућа у оквиру главних категорија таксономије

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3.000,00 динара. У цену су урачунати трошкови материјала за вежбе, штампани материјал за учеснике, Путни и трошкови смештаја реализатора. За установу у којој се одржава обука примерак монографске публикације: Гојков, Г. (2012). Докимологија, Вршац;