Дидактичко-методска поставка часа математике

Каталошки број програма: 369  

Не

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ, Војводе Мицка Крстића 1б/21, Београд, jesic@gerundijum.rs, 0114096593, 063527903,

Синиша Јешић, jesic@gerundijum.rs, 0114096587, 063527903,

Синиша Јешић, доктор математике, Електротехнички факултет Универзитета у Београду;

Синиша Јешић, доктор математике, Електротехнички факултет Универзитета у Београду; Наташа Ћировић, доктор математике, Електротехнички факултет Универзитета у Београду; Александра Росић, предавач, Висока школа струковних студија за инфор. тех. ИТС; Тања Њаради, професор математике, ОШ „Мирослав Антић„; Јасна Благојевић, професор математике, ОШ „Светозар Марковић„ у Београду; Гордана Миленковић, професор разредне наставе, ОШ „Филип Вишњић„;

математика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Обука наставника за: одабир одговарајуће наставне методе, методског поступка и методског принципа; сагледавање корелације наставних метода и дидактичких принципа; одабир техника рада на часу.

Оспособљавање наставника за: критичку анализу успешности часа у циљу прилагођавања одабране методе условима у одељењу; aнализу узрочно-последичне везе између одабраних метода рада и постигнућа ученика усмерених на исходе; постављање циљева која се постижу одабраном методом рада и одређивање начина провере постигнућа у складу са начинима рада на часу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија

1. данЈединство антиподалних дидактичких принципа у настави мaтематикеЈединство антиподалних дидактичких принципа у настави мaтематике - радионицаЈединство антиподалних дидактичких принципа у настави мaтематике - дискусијаОблици рада на часуОблици рада на часу - радионицаДискусија, израда теста и интерне анкете2. данМетодски приступи у настави математикеМетодски приступи у настави математике - радионицаСемантички и семиотички аспекти наставе математикеСемантички и семиотички аспекти наставе математике - радионицаДискусија, израда теста и анкете ЗУОВ-а

30

дана: 2
бодова: 15

Цена по учеснику је 2600 динара, што обухвата трошкове организације, хонорар реализатора и радно-потрошни материјал.