Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Каталошки број програма: 65  

Не

Ужички центар за права детета, Гаврила Поповића 19, Ужице, j.zunic@eunet.rs, 0641219997, 031510580, 031512428

Јелена Жунић-Цицварић, j.zunic@eunet.rs, 031510180, 0641219997, 031512428

Јелена Жунић-Цицварић, магистар методичко-дидактичкчих наука, Ужички центар за права детета; Радован Цицварић, мастер права детета, Ужички центар за права детета

Јелена Жунић-Цицварић, магистар методичко-дидактичкчих наука, Ужички центар за права детета; Радован Цицварић, мастер права детета, Ужички центар за права детета; Александра Мутавџић, дипломирани дефектолог-сурдолог, ОШ за образовање ученика са сметњама у развоју; Јована Чањи Аранђеловић, мастер људских права, Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб; Сузана Пантовић, професор разредне наставе, УГ NEXUS – Врање; Милена Димитријевић Томић, мастер учитељ, Удружење грађана NEXUS – Врање; Драгана Ђурић, Дипломирани психолог, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва; Јован Маринковић, дипломирани педагог, Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб; Ана Јовановић, ликовни уметник, Центар за креативни развој – Књажевац; Александра Полић, инг. заштите животне средине и мастер интеркултуралности, Ужички центар за права детета; Јелена Бишевац, професор интеркултуралности, ОШ "Светозар Марковић" Краљево

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Освешћивање и оснаживање запослених да превентивно делују, да препознају и адекватно реагују у ситуацијама кршења права на заштиту од насиља и дискриминације.

• Упознавање са појмом предрасуда и стереотипа, освешћивање механизама настајања, упознавање са начинима превазилажења. • Продубљивање знања о дискриминацији (упознавање са појмом, опасностима, њено препознавање, примери дискриминације у Образовно-васпитном систему; упознавање са механизмима превенције, реаговања и нивоима одговорности). • Упознавање са појмом, врстама насиља (разликовање облика насилног понашања према врсти и интензитету; препознавање актера који се укључују у решавање случајева насиља, зависно од интензитета; освешћивање начина превенције насиља у школи). • Значај мултисекторске сарадње у превенцији и заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања. • Оспособљавање за образовање ученика о механизмима заштите од насиља и дискриминације

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор

1. дан Дискриминација и насиље

30

дана: 1
бодова: 8

1. хонорар водитеља (нето) (2 водитеља X 12.000,00 динара) укупно 24.000,00 динара 2. административни трошкови: 3000.00 динара по семинару 3. материјал, копирање прилога и сл. – 2000.00 динара по семинару 4. трошкови превоза реализатора програма (2 водитеља) 5. могући трошкови преноћишта (1) у зависности од удаљености места реализације обуке 6. трошкови, ручка, освежења учесника семинара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Ратко Вукићевић" Ул.Ратко Вулићевић 5 Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 30 3.94
2 ОШ "Миле Дубљевић" Ул. Светог Саве, Лајковац Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 30 3.89
3 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 30 3.93
4 ОШ "Вук Караџић" Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 26 3.97
5 Дом ученика средњих школа, Радоја Домановића 27 Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 30 3.85
6 Дом ученика средњих школа, Радоја Домановића 27 Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 29 3.95
7 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63 Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 26 3.91
8 Ђурђево Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 30 3.84
9 Дом ученика средњих школа, Крагујевац Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 28 3.8
10 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Крушевац Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 27 3.87
11 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Крушевац Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 30 3.98
12 Ужички центар за права детета - онлајн Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 28 3.91
13 ОШ "Учитељ Таса" Јована Чањи Аранђеловић, Јован Маринковић 19 3.97
14 ОШ "Стефан Немања" Ниш, Ул. Косовске девојке бб Јована Чањи Аранђеловић, Јован Маринковић 15 3.97
15 ПУ "Радосно детињство" Нови Сад Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 29 3.89
16 ПУ "Радосно детињство" Нови Сад Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 30 3.88
17 ОШ "Браћа Вилотијевић", Ул. Јована Дерока 2 Радован Цицварић, Јелена Бишевац 15 3.82
18 ОШ "Чибуковачки партизани" Јелена Жунић-Цицварић , Александра Мутавџић 15 3.87

Укупно учесника: 467 | Просечна оцена: 3.9