Рука помоћи и подршке

Каталошки број програма: 78  

Не

Средња школе 22.октобар, Жабаљ, Николе Тесле 78 Жабаљ, hs22oct@gmail.com, 021831345, ,

Аленка Орешчанин, alenka62@gmail.com, 02113844790, 0654052008,

Светлана Бељански, , ; Аленка Орешчанин, , ОШ"Марија Трандафил" Ветерник;

Светлана Бељански, , ; Аленка Орешчанин, , ОШ"Марија Трандафил" Ветерник; Слађана Путић, , ОШ"Марија Трандафил" Ветерник;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Промена ставова и нивоа толеранције за вршњачко насиље и подизање нивоа свести и знања о појави вршњачког насиља у школи

Дефинисање заштитне мреже као одговор школе на појаву вршњачког насиља; Повезивање школе и локалне заједнице у циљу унапређења и одрживости активности у школи; Поштовање дечије партиципације кроз имплементацију модела за превенцију вршњачког насиља; Имплементација у школске програме и националне стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља; Појачан васпитни рад са ученицима; Сагледавање значаја вршњачког медијатора

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. Представљање програма рада и циљева2. Шта је насиље и превенција насиља3. Ко су насилници, а ко жртве4. Контрола беса5. Поступања у случају насиља у школи6. Евалуација програма

30

дана: 1
бодова: 8

3000 динара по учеснику У цену су урачунати радни материјали, ЦД за сваког учесника и надокнада за аутор и реализаторе програма