Учење и како се учи

Каталошки број програма: 594  

Не

Основна школа Матко Вуковић, Руђера Бошковића 1,Суботица, osmatkov_su@mts.rs, 0244562573, ,

Светлана Илијашевић, ilijasevicsvetlana@gmail.com, 0244561377, 0608556022,

Бранка Бешлић, Дипломирани психолог, ОШ"Соња Маринковић"Суботица; Светлана Илијашевић, дипломирани педагог, ОШ”Матко Вуковић” Суботица;

Светлана Илијашевић, дипломирани педагог, ОШ”Матко Вуковић” Суботица; Миланка Пејовић, Дипломирани педагог, ОШ „Соња Маринковић„ Суботица; Мирјана Стевановић, Дипломирани учитељ- мастер, ОШ„Матко Вуковић„ Суботица;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Побољшање квалитета наставе и учења унапређивањем компетенција наставног особља у области психологије учења и педагошке психологије

Упознавање наставног особља са различитим савременим техникама и стратегијама учења; Разумевање учења, памћења, заборављања, радних навика; Оспособљавање наставника да имплементирају учење учења у план и програм наставних предмета, програм рада одељенског старешине, програм сарадње са родитељима, програм осталих облика ОВ рада, транзиционе планове у складу са развојним и индивидуалним карактеристикама узраста и ученика; Оспособљавање наставника за преношење метода учења ученицима, како сами да уче; Особљавање наставног особља за пружање подршке ученицима у процесу саморегулисаног учења

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУЧЕЊЕ И МОТИВАЦИЈАПРИНЦИПИ,СТРАТЕГИЈЕ И МЕТОДЕ УЧЕЊАПОДРШКА УЧЕНИЦИМА У ОРГАНИЗАЦИЈИ УЧЕЊАСАМОРЕГУЛИСАНО УЧЕЊЕ

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1 500,00 динара. У цену је урачунат писани материјал за рад, радни материјали и хонорари водитеља и аутора.