Образовни портфолио

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 511  

Да

Заједница која учи Сазнање, Народних хероја 47/3 , Београд, seminari@zajednicaucenja.edu.rs, 021753024, , 021753024

Славица Јурић, administrator@zajednicaucenja.edu.rs, 021753024, 0659753024, 021753024

Славица Јурић, магистар књижевних наука, ОШ „Свети Сава„;

Весна Гошовић, , ОШ „Ђорђе Крстић„ Београд; Славица Јурић, магистар књижевних наука, ОШ „Свети Сава„

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Усвајање концептуалних и инструменталних знања o стратегији развоја портфолија, оспособљавање за самосталну изградњу и управљање аутентичним моделом индивидуалног и групног образовног портфолија у веб-окружењу.

-упознавање са сврхом, врстама и праксом образовног портфолија; -разумевање рефлексивне, развојне и метакогнитивне природе образовног портфолија и педагошких концепата који су основа његовог развоја; -разумевање портфолија као чина преузимања одговорности за сопствени професионални развој, постигнућа и напредак у учењу; -конципирање визије, циљева и структуралних елемената портфолија запослених у образовању и портфолио-програма за ученике; -јачање компетенција за мотивисање ученика, развијање стратегија учења и подстицање иновативности; -оспособљавање за мапирање, креирање, вођење и управљање образовним портфолиом у веб-окружењу; -стицање техничких вештина управљања различитим веб услугама при континуираном вођењу портфолија.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаУвођење у иновацијуПортфолио – колекција одговорности2. недељаОбразовни контекст портфолијаПедагошки оквир портфолио-програма ученика3. недељаПерсонални портфолио – стратегија изградњеОдељенски портфолио – стратегија изградње4. недељаТехнолошки оквир за онлајн портфолиоВеб 2.0 алати –платформа за аутентичан вебфолио5. недељаПортфолио – светковина учењаИзлог

30

недеља: 5
бодова: 40

4.000 динара укључује: -трошкове одржавања платформе, -хонорар и путни трошак за предаваче, -трошкове освежења и послужења на сусрету уживо, -трошкове документације (уверења, предрачуни, рачуни, књиговодство)