Учење учења и индивидуализација наставе по моделу вишефронталне наставе

Каталошки број програма: 597  

Не

Центар за унапређење наставе Абакус, Љубише Миодраговића 7ж/5 Београд, goranabakus@gmail.com, 0648090630, 0648090631,

Горан Станојевић, goranpttcentar@yahoo.com, 0648090630, 0641730170,

Дринка Савић, Дипломирани педагог, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Иван Финк, професор филозофије, ; Бојана Перић Пркосовачки, доктор наука, Медицинска школа „7.април„ Нови Сад, ; Александра Бер Божић, професор, Медицинска школа „7. април„;

Дринка Савић, Дипломирани педагог, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Иван Финк, професор филозофије, ; Александра Бер Божић, професор, Медицинска школа „7. април„;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање знања и вештина за креирање наставе која уважава индивидуалне разлике ученика, подстиче ученике на иницијативност и самосталност у процесу учења, мотивише и доприноси развоју компетенција за целоживотно учење код ученика.

Освешћивање важности индивидуализовања и диференцирања наставе у односу на даровите, просечне и ученике са смањеним могућностима за учење; Усвајање знања о моделу вишефронталне наставе као једној од могућности индивидуализације и диференцијације наставног процеса и учења; Подстицање идеје за креирање наставе која негује креативност и стваралаштво; Усвајање корпуса вештина и конкретних алата за развој ученичких способности за планирање, реализовање и самовредновање сопственог учења и припреме за концепт целоживотног учења.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. дан1. Увод у појам вишефронталне наставе2. Ученик као субјект у настави/наставник у новим улогама3. Наставни материјали, водичи за учење и самооцењивање ученика4. (Само)Оцењивање ученика5. Рекапитулација и евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара за групу до 30 наставника је 60.000 динара бруто, одн. 2.000 дин. по полазнику. У цену су урачунати хонорари реализатора, радни материјал за полазнике обуке, путни трошкови и трошкови администрације. У цену нису урачунати трошкови смештаја уколико је потребан, као ни освежење за полазнике у паузама.