Унапређивање наставе математике у основним школама

Каталошки број програма: 362  

Не

Економско трговинска школа, 28. Новембар 163, nsekonom@gmail.com, 020323770, 020315520, 020323770

Алма Салковић, ekoseminar2017@gmail.com, 020315520, 0692058983, 020323770

Еуген Љајко, доктор методике наставе математике, Природно-математички факултет; Севера Лукач, Дипломирани математичар, Економско-трговинска школа Нови Пазар; Емина Садовић, Мастер математичар, Економско-трговинска школа Нови Пазар; Алма Салковић, Спец. техничких наука, информатичар, Економско-трговинска школа Нови Пазар;

Еуген Љајко, доктор методике наставе математике, Природно-математички факултет; Севера Лукач, Дипломирани математичар, Економско-трговинска школа Нови Пазар; Емина Садовић, Мастер математичар, Економско-трговинска школа Нови Пазар; Алма Салковић, Спец. техничких наука, информатичар, Економско-трговинска школа Нови Пазар;

математика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Наставници ће прoширити стручнa и мeтoдичкa знaњa сaврeмeним пeдaгoшким приступимa нaстaви и унaпрeдити нaстaву мaтeмaтикe употребом ИКТ алата .

-Повећати компетенције нaстaвникa зa квaлитeтниjу и успeшниjу рeaлизaциjу нaстaвнoг прoгрaмa -Предложити примeре дoбрe прaксe које наставници могу применити у настави -Пoдстицaњe нaстaвникa зa рaзвиjaњe рaзнoврсних врстa и стилoвa учeњa у нaстaви мaтeмaтикe -Унапредити компетенције наставника за рад са разним ИКТ алатима и њиховом применом у настави математике -Предложити различите изворе информација примењиве у настави

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа

1. данВеза фронталног и активног облика наставеПаузаОдабране теме из садржаја редовне наставе математике у основним школамаПаузаМетодички приступ интерактивној настави на тему мерење и мереПауза за ручакОбрада геометрије применом очигледних модела и ИКТ-а (Гео Гебра) Пауза за кафуОбрада геометрије применом очигледних модела у Моза вебуИзвођење закључака са обуке

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1 500 динара. Цена обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.