Школска спортска гимнастика: усавршавање наставника за реализацију новог програма за олимпијски циклус

Каталошки број програма: 1018  

Не

Удружење педагога физичке културе Београда, Угриновачка 80, Београд, upfkbg@gmail.com, 0642205948, ,

Горан Петровић, upfkbg@gmail.com, 0642205948, 0603060473,

Александра Ристић, професорка физичког васпитања, Покрајински секретаријат за спорт и омладину; Александра Алексић Вељковић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања; Јасминка Копривица, професор физичког васпитања, ОШ за заштиту вида „Драган Ковачевић”

Александра Ристић, професорка физичког васпитања, Покрајински секретаријат за спорт и омладину; Александра Алексић Вељковић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања; Јасминка Копривица, професор физичког васпитања, ОШ за заштиту вида „Драган Ковачевић”

физичко васпитање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање свих облика наставе физичког васпитања који исходима и стандардима предвиђају реализовање програма спортске гимнастике и школских такмичења у складу са пропозицијама школског спорта

Развијање специфичних компетенција наставника за организовање процеса учења састава из програма важећег циклуса школског такмичења за ученице Усавршавање и оспособљавање наставника за: - тумачења вежби, комбинација и састава са видео снимака, на основу терминолошког описа и демонстрација - организовање учења састава на основу редоследа усвајања покрета и кретања, уз одговарајуће безбедносне услове - разумевање докумената везаних за школска такмичења, планирање процеса усвајања састава везано са пропозицијама, правилима оцењивања и календаром такмичења - мотивисање и подстицање што већег броја ученица за укључивање у програм гимнастичког такмичења, додељивањем разноврсних задатака - учешће на конкурсу за доделу средстава

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предемета – средња стручна школа

1. дан Важеће пропозиције и програм школског такмичења за ученице по категоријама и справама Докуменати везани за школска такмичења Правилник за оцењивање на школским гимнастичким такмичењима Практичан приказ састава обрађених у првом делу семинара уз активно учешће наставника

30

дана: 1
бодова: 8

3.000,00 динара по полазнику