Вишефронтална настава у функцији осавремењивања наставне праксе

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 421  

Да

Центар за унапређење наставе Абакус, Љубише Миодраговића 7ж/5 Београд, goranabakus@gmail.com, 0648090630, 0648090631,

Горан Станојевић, goranpttcentar@yahoo.com, 0648090630, 0641730170,

Дринка Савић, Дипломирани педагог, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Иван Финк, професор филозофије, ;

Дринка Савић, Дипломирани педагог, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Иван Финк, професор филозофије, ; Александра Бер Божић, професор, Медицинска школа „7. април„ ;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Настава у којој уместо подучавања доминира активно учење и уважавање индивидуалних разлика ученика у настави; Унапређивање нових улога наставника и ученика у циљу развијања ученичких компетенција за целоживотно учење.

Стицање знања, вештина и вредносних ставова наставника за примену модела вишефронталне наставе, као облика индивидуализоване наставе у различитим наставним предметима; Припрема и израда наставних материјала неопходних за осамостаљивање ученика у процесу учења; Овладавање специфичним начинима организације часа и целокупног наставног процеса по моделу вишефронталне наставе, превасходно у циљу континуираног мотивисања ученика за напредовање у складу са својим индивидуалним способностима и интересовањима и оспособљавања ученика за учење/учење учења, самосталног коришћења различитих извора знања и вредновања постигнутих резултата у учењу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. недеља1.Нови модели наставе и вишефронтална настава (ВФН) 2.Нова позиција ученика и наставника у ВФН2. недељаКреирање наставног материјала, водича за учење и самопроцену3. недељаОрганизација наставе и учења по моделу вишефронталне наставе4. недеља(Само)Оцењивање у вишефронталној настави5. недеља1. Циљеви, принципи, исходи образовања и васпитања у нашој земљи 2. Стандарди квалитета рада образовно васпитних установа за област: Настава и учење3. Индивидуализација наставе/учења 4. Модел вишефронталне наставе у функцији учења учења5. Рекапитулација и евалуација садржаја обуке

30

недеља: 5
бодова: 40

Цена за групу је 120000 динара (по полазнику 4000 динара) бруто. У цену су урачунати хонорари за модераторе, наставни материјали, административни трошкови и организација непосредног дела семинара.