Интерактивна настава математике

Каталошки број програма: 372  

Не

Електротехнички факултет у Београду, Булевар Краља Александра 73, Београд, dekanat@etf.rs, 0113248464, , 0113248681

Синиша Јешић, jesha@eunet.rs, 0113218317, 063527903,

Синиша Јешић, доктор наука, Електротехнички факултет Универзитета у Београду;

Синиша Јешић, доктор наука, Електротехнички факултет Универзитета у Београду; Наташа Ћировић, доктор математике, Електротехнички факултет Универзитета у Београду; Тања Њаради, , ОШ „Мирослав Антић„; Јасна Благојевић, , ОШ„Светозар Марковић„ у Београду;

математика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника за примену напредних образовних технологија и употребу савремених наставних средстава која подржавају интерактиван однос ученика и наставника у наставном процесу, у циљу достизања постављених исхода предмета.

Специфични циљеви програма могу се окарактерисати вишеструко: а) Обука наставника за припрему материјала за интерактивну наставу усмерену на исходе предмета, како писаних тако и у електронској форми; б) Упознавање наставника са савременим образовним технологијама које потенцирају улогу ученика у наставном процесу и које наставнику дају повратну информацију о нивоу усвојених знања и развијених вештина од стране ученика; в) Обука наставника да проверу знања ученика не обавља на процедуралном нивоу, него да видовима вишекритеријумских тестирања добија повратну информацију не само о активним него и о пасивним знањима ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија

1. данМиметичка настава математикеМиметичка настава математике - радионицаМиметичка настава математике - дискусијаВишекритеријумско тестирањеВишекритеријумско тестирање - радионицаДискусија, попуњавање интерног теста и анкете ЗУОВ-а

30

дана: 1
бодова: 8

Цена програма је 2600 динара по учеснику, што обухвата: трошкове организације, хонорар реализатора и радно-потрошни материјал.