„Говор као простор мишљења и деловања – Реторичке основе комуникативне заједнице”

Каталошки број програма: 232  

Не

Гимназија Светозар Марковић, Нови Сад, Његошева 22, gim.markovic@gmail.com, 0214721928, 0214721932, 0214721932

Александар Крстић, alexkrstic.ns@gmail.com, 021400195, 063519258, 0214721928

Татјана Вукадиновић, професор филозофије, Гимназија "Светозар Марковић"; Александар Крстић, Професор филозофије, Гимназија "Светозар Марковић;

Татјана Вукадиновић, професор филозофије, Гимназија "Светозар Марковић"; Александар Крстић, Професор филозофије, Гимназија "Светозар Марковић; Љиљана Арађански-Рајков, , Гимназија „Светозар Марковић„, Нови Сад;

друштвене науке

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Неговање културе говора наставника и ученика, говора, који је логички заснован,етички промишљен и естетски обликован. Афирмисање говора не само као средствa за изражавања мисли и емоција, него и значајног медија људског деловања.

1.Оспособљавање наставника за унапређивање културе говора кроз наставу и ваннаставне активности 2.Развијање наставничких компетенција у домену планирања и реализовања различитих активности (панел дискусије, мини научне конференције попут Тед-конференција) којима се подстиче креативност и иницијатива 3.Формирање комуникативне заједнице истраживача. 4. Оспособљавање наставника да развија код ученика естетичке, комуникационе и грађанске компетенције; 5.Оснаживање наставника за пружање различитих облика подршке у развоју личности ученика кроз подизање самопоуздања као и нивоа аспирације. 6. Оспосабљавање наставника да евалуира сопствени рад анализирајући задовољство и оствареност ученика

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводни део; Тема 1. Универзалност реторике – моћ говорништваТема 2: Реторички шумови: Страх и трема - и како их превазићи?паузаТема 3: Говор – простор мог мишљења и деловањапаузаТема 4: Беседа у настави и ваннаставним активностимапаузаТема 5: Импровизоване беседе - „На муци се познају јунаци„

30

дана: 1
бодова: 8

• Цена по учеснику је 2.800 динара • Ауторски хонорар 25.000 • Хонорар реализатора семинара 25.000 • Потрошни материјал и путни трошкови реализатора семинара 10.000

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Гимназија "Светозар Марковић", Његошева 22, Нови Сад Татјана Вукадиновић, Александар Крстић, Љиљана Арађански-Рајков 17 3.94
2 Гимназија "Светозар Марковић", Нови Сад Татјана Вукадиновић, Александар Крстић, Љиљана Арађански-Рајков 18 3.97
3 OШ "Душан Даниловић", Радљево, Уб Татјана Вукадиновић, Александар Крстић, Љиљана Арађански-Рајков 30 3.84
4 Филолошка гимназија, Београд Татјана Вукадиновић, Александар Крстић, Љиљана Арађански-Рајков 20 3.92
5 Гимназија "Светозар Марковић", Његошева 22, Нови Сад Татјана Вукадиновић, Александар Крстић, Љиљана Арађански-Рајков 28 3.93
6 Нови Сад Татјана Вукадиновић, Александар Крстић, Љиљана Арађански-Рајков 14 3.95
7 Нови Сад Татјана Вукадиновић, Александар Крстић, Љиљана Арађански-Рајков 16 3.98

Укупно учесника: 143 | Просечна оцена: 3.93