ОТВОРЕНИ ЗАДАЦИ И КРЕАТИВНА ИГРА ─ ПОДСТИЦАЈ ДИВЕРГЕНТНОГ МИШЉЕЊА И МАШТЕ У НАСТАВИ (серија Tролист: развијање иницијативе, сарадње, стваралаштва)

Каталошки број програма: 523  

Не

Институт за педагошка истраживања, Добрињска 11/3, sekretar@ipisr.org.rs, 0112658439, , 0112658439

Николета Гутвајн, sekretar@ipisr.org.rs, 0112658439, 0644136749,

ЈАСМИНА ШЕФЕР, доктор психологије, Институт за педагошка истраживања;

ЈАСМИНА ШЕФЕР, доктор психологије, Институт за педагошка истраживања; НАДА ШЕВА, доктор психолошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; ДАНИЕЛА СТИПАНИЋ, Дипломирани професор енглеског језика и , пензионер;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Наставници/ васпитачи ће стећи знање и вештине у подстицању мотивације младих да дивергентно размишљају и уче кроз креативну игру и решавање отворених задатака, прилагођених узрасту и конкретној области.

Циљеви семинара су да се наставници и васпитачи обуче да: ─ конструишу нове отворене задатке (то су неструктурирани задаци са више могућих решења и нестереотипних приступа проблему) и игровне активности у различитим областима; ─ примене отворене задатке и игру у конкретном васпитно-образовном контексту и да их прилагоде циљу и садржају активности и узрасту ученика; ─ подстичу интризичку мотивацију, креативност - дивергентно мишљење и машту (без којих нема продуктивног учења) применом отворених задатака и игре; ─ повезују игровне активности и отворене задатке са очекиваним исходима васпитања и образовања. Напомена: Од водитеља се очекује да прилагоди садржаје различитим циљним групама које подучавају младе различитих узраста.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан ПОЈАМ СТВАРАЛАШТВА, ДИВЕРГЕНТНО И ЛАТЕРАЛНО МИШЉЕЊЕОТВОРЕНИ ЗАДАЦИ И ПОДСТИЦАЊЕ ДИВЕРГЕНТНОГ МИШЉЕЊА ─ СКАЛА РАЗЛИЧИТИХ ТИПОВА ЗАДАТАКАПРИМЕНА ОТВОРЕНИХ ЗАДАТАКА 1─ ПЛАНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ У ПРАКСИ: РАДИОНИЦАПРИМЕНА ОТВОРЕНИХ ЗАДАТАКА 2 ─ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ: РАДИОНИЦА2. данПОЈАМ ИГРЕ, МАШТЕ И СТВАРАЛАЧКИ ПРОЦЕС УЛОГА ИГРЕ И МАШТЕ У РАЗВОЈУ И ОБРАЗОВАЊУ ДЕЦЕ И МЛАДИХПРИМЕНА ИГРЕ 1─ ПЛАНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ У ПРАКСИ: РАДИОНИЦАПРИМЕНА ИГРЕ 2 ─ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ:РАДИОНИЦА3. данЕВАЛУАЦИЈА РАДА И РЕФЛЕКСИЈЕ ПОЛАЗНИКА О ПРИМЕНИ ОТВОРЕНИХ ЗАДАТАКА И ИГРЕ У ОБРАЗОВАЊУ

30

дана: 3
бодова: 24

100.000 динара бруто за групу 20-30 учесника, за тродневни семинар, 20% доприноси за реализаторе, 10% Инстутуту за педагошка истраживања за материјале, нето 70.000 динара накнада реализаторима (путни трошкови на рачун реализатора). Реализатори уговарају семинар са представницима установе, а заинтересовани појединци контактирају директора установе.