Од сазнања до самопоштовања – социјална средина и начини подстицања самопоштовања деце предшколског узраста

Каталошки број програма: 721  

Не

Предшколска установа Звездара, Суботичка 2, strucnisaradnici@gmail.com, 0112421920, ,

Златко Гајић, strucnisaradnici@gmail.com, 0112421920, 0604330730,

Весна Стефанов, Основне академске студије, ПУ "Звездара"; Снежана Перовић, Основне академске студије, ПУ „Звездара„, Београд; Гордана Пајовић, Основне академске студије, ПУ „Звездара„;

Весна Стефанов, Основне академске студије, ПУ "Звездара"; Снежана Перовић, Основне академске студије, ПУ „Звездара„, Београд; Гордана Пајовић, Основне академске студије, ПУ „Звездара„;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Jaчање компетенција васпитача у подстицању самопоштовања деце предшколског узраста изградњом активног односа између породице и вртића.

Практична примена знања стечених обуком.Развијање компетенција васпитача да садржаје везане за подстицање самопоштовања интегрише у васпитно-образовни рад. Проширивање сазнања васпитача о могућностима деце, њиховим потребама, емоцијама, начину пружања подршке и развоју самопоштовања.Оспособити васпитача да кроз различите технике подстиче и развија самопоштовање код деце укључујући родитеља као планера и реализатора.

васпитач у предшколској установи

1. данСлика о себи ПаузаШема ја, појам самопоштовања и путеви изградње ПаузаУлога вршњачке групе, васпитни стилови родитеља и васпитача)ПаузаПодстицање самопоштовања, начини и механизми.2. данЗнам шта осећам када кажем и покажем Пауза• Хоћу и могу ( могућности деце предшколског узрастаПауза Од главе до пете Пауза• Васпитно образовни рад у функцији подстицања самопоштовања

30

дана: 2
бодова: 16

3500. 00 динара укључује обуку: материјал за непосредни рад, ЦД са материјалом У ППТ, штампани материјал, праћење након завршене обуке