Методологија и садржаји рада на часовима одељењске заједнице/одељењског старешине: шта, како и зашто?

Каталошки број програма: 39  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Весна Радонић, мастер педагог, ОШ „Краљ Петар Први„; Драгана Спасојевић, мастер педагог, ОШ „Ђура Даничић„; Београд; Душанка Јерковић, мастер психологије, ПУ „Раковица„

Весна Радонић, мастер педагог, ОШ „Краљ Петар Први„; Драгана Спасојевић, мастер педагог, ОШ „Ђура Даничић„; Београд; Душанка Јерковић, мастер психологије, ПУ „Раковица„

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање знања наставника из области методике васпитног рада са ученицима. Повећање нивоа компетенција, знања, вештина и мотивације наставника за реализацију часова Одељењске заједнице – Одељењског старешине и остваривање васпитне улоге школе.

Упознавање са савременим теоријским, методичким и емпиријским знањима за рад на часу Одељењске заједнице. Подстицање међусобне интеракције наставник – ученик и стварање услова за развој ученика и успешно формирање колектива. Стицање знања о развојним карактеристикама и потребама ученика и начинима препознавања потреба. Упознавање са начинима конструктивног решавања конфликата и посредовања у ситуацијама насиља и дискриминације. Упознавање са начинима постизања позитивне атмосфере у одељењу. Стицање знања о принципима и методама рада на часовима Одељењске заједнице. Јачање професионалник капацитета одељењских старешина за управљење одељењем. Мотивисање и оспособљавање наставника за самосталну израду радионица за часове одељењских заједница.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

1. дан 1. Искуства у реализацији часова ОЗ/ОС 2. Основни принципи и методе рада на часовима ОЗ/ОС 3. Развојне карактеристике ученика 4. Начини стварања позитивне атмосфере узајамног поштовања у учионици 2. дан 1. Конструктивни начини решавања проблема и конфликтних ситуација 2. Области и садржаји рада на часовима ОЗ/ОС 3. Основни методолошки принципи радионичког рада и креирање радионица за часове ОЗ/ОС 4. Презентација радионица

30

дана: 2
бодова: 16

3.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Весна Радонић, Драгана Спасојевић 28 3.99
2 Балетска школа "Димитрије Парлић", Жарка Зрењанина 25, Панчево Весна Радонић, Душанка Јерковић 16 3.85

Укупно учесника: 44 | Просечна оцена: 3.92