ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА У ПЛАНИНСКОМ СТОЧАРСТВУ

Каталошки број програма: 941  

Не

Средња школа Краља Петра Првог, Шумадијска 2, ss.kraljpetar1@mts.rs, 0600811576, 0340811576, 0340811576

Весна Токић, dr.vesnatokic25@gmail.com, 0646436171, 0601443217, 0340811576

Ружица Траиловић, др, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Беог;

Александра Тошић, дипломирани инжењер пољопривреде за сточ, Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринко; Вера Катић, доктор ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Беог; Ружица Траиловић, др, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Беог; Весна Токић, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУКА , ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стручно усавршавање наставника у средњим стручним школама за образовни профил ветеринарски и пољопривредни техничар

Стицање нових знања и вештина из области органске производње у сточарству, са посебним нагласком на планинско сточарство, упознавање са основним принципима органске производње, законском регулативом у контроли органске производње и квалитета органских производа животињског порекла, аутохтоним врстама и расама домаћих животиња погодним за органску производњу у планинским условима држања, специфичностима одрживог узгоја појединих врста животиња у органском систему, најчешћим здравственим проблемима код појединих врста животиња у органском ситему гајења и принципима здравствене заштите животиња у органском систему гајења.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1. данОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА И ВИСОКОКВАЛИТЕТНА ХРАНА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛАЗАКОНСКИ ПРОПИСИ У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ: НАЦИОНАЛНА И ЕУ РЕГУЛАТИВААУТОХТОНЕ ВРСТЕ И РАСЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И ЊИХОВО ИСКОРИШЋАВАЊЕ У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИОРГАНСКО ПЧЕЛАРСТВОСИСТЕМ КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА У ОРГАНСКОМ СТОЧАРСТВУ: ПРИМЕРИ ИЗ ПРАКСЕ2. данОДРЖИВИ УЗГОЈ ГОВЕДА, ОВАЦА И КОЗА У ПЛАНИНСКИМ УСЛОВИМА – ТРАДИЦИОНАЛНА И ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊАОДРЖИВИ УЗГОЈ СВИЊА – ТРАДИЦИОНАЛНА И ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊАОДРЖИВИ УЗГОЈ ЖИВИНЕ – ТРАДИЦИОНАЛНА И ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊАОДРЖИВИ УЗГОЈ КОЊА И МАГАРАЦА У ПЛАНИНСКИМ УСЛОВИМА – ТРАДИЦИОНАЛНА И ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊАНАЈВАЖНИЈЕ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА У ОРГАНСКОМ СИСТЕМУ ГАЈЕЊА ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИФУНКЦИОНАЛНА ИСХРАНА ЖИВОТИЊА У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА РАСТА, ПРОИЗВОДЊЕ И ОТПОРНОСТИ НА БОЛЕСТИ

30

дана: 2
бодова: 16

4000,00 динара плус ПДВ, укључује учешће на семинару, писани материјал, ЦД, и сертификат – наведена сума служи за покривање трошкова организације семинара и трошкова предавача.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 СТАРА ПЛАНИНА , Хотел ,,VRELO FAMILY,, Ружица Траиловић, Весна Токић 29 3.96
2 Пољоприврена школа ,,Соња Маринковић,, ПОЖАРЕВАЦ Александра Тошић, Вера Катић, Ружица Траиловић, Весна Токић 26 3.82

Укупно учесника: 55 | Просечна оцена: 3.89