Нова историографска истраживања и настава историје. Методички приступ

Каталошки број програма: 225  

Не

Центар за усавршавање наставника и образовање током читавог живота Филозофског факултета у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића бр. 2, 21000 Нови Сад, usavrsavanjenastavnika@ff.uns.ac.rs, 0214853968, ,

Бранка Јакшић Провчи, usavrsavanjenastavnika@ff.uns.ac.rs, 0214853968, 0638221305,

Драгица Кољанин, доктор историјских наука, Филозофски факултет у Новом Саду; Светозар Бошков, доктор историјских наука, Филозофски факултет у Новом Саду; Биљана Шимуновић Бешлин, доктор историјских наука, Филозофски факултет у Новом Саду;

Драгица Кољанин, доктор историјских наука, Филозофски факултет у Новом Саду; Светозар Бошков, доктор историјских наука, Филозофски факултет у Новом Саду; Биљана Шимуновић Бешлин, доктор историјских наука, Филозофски факултет у Новом Саду; Борис Стојковски, доктор историјских наука, Филозофски факултет у Новом Саду; Владимир Михајловић, доктор археолошких наука, Филозофски факултет у Новом Саду; Снежана Божанић, доктор историјских наука, Филозофски факултет у Новом Саду; Момир Самарџић, доктор историјских наука, Филозофски факултет у Новом Саду; Мирослав Павловић, доктор историјских наука, Филозофски факултет у Новом Саду; Горан Васин, доктор историјских наука, Филозофски факултет у Новом Саду; Ненад Нинковић, доктор историјских наука, Филозофски факултет у Новом Саду; Предраг Вајагић, доктор историјских наука, ОШ "Вук Караџић", Бачка Паланка; Миланка Деман, Професор историје, ОШ "22 август", Буковац;

друштвене науке

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређење знања из области нових историографских истраживања и елемената методичке теорије наставе историје којим се појачавају стручне компетенције наставника за савременији методолошки приступ у реализацији наставних садржаја.

Оспособљавање наставника да у наставне садржаје укључују нова историографска истраживања водећи рачуна о стандардима постигнућа ученика и исходима наставе историје. Семинар се бави питањем како лоцирати наставне теме у које могу да се укључе најновији научни резултати. Фокус методичке теорије наставе историје је на вештинама и знањима, а пре свега у усвајању историјског метода. Полазници се обучавају да о истом историјском питању анализирају различите интерпретације историчара и/или различите историјске изворе. Акценат је на представљању осетљивих тема. Овакав приступ оспособљава наставника да на непосреднији начин уводи ученике у методологију историјског истраживања, а код ученика развија аналитичке способности трајно и функционално знање.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. данРегистрација учесникаПоздравни говор и агенда радаСавремена историографска истраживања антикеСавремена историографска истраживања медиевистикеПауза.Савремена историографска истраживања модерног доба и савремени приступ студијама ОсманистикеНовија истраживања Срба у Хабзбуршкој монархијиПаузаМетодичка теорија наставе историје - могућностиУчење откривањем у настави историје са радионицомДискусија и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2.500 динара. Средства за режијске трошкове факултета 15% (375 динара); Средства за Центар за усавршавање наставника 10% (250 динара); Средства за материјалне трошкове (радни материјал, репро и потрошни материјал) 20% (500 динара); Трошкови накнаде за реализаторе програма 35% (875 динара); Трошкови за освежење учесника 20% (500 динара).