Како да не боли глава због обавезне и препоручене педагошке документације наставника и одељењског старешине?

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1027

Не

Академија „Корак”, Суботица

Ћурувија Душанка,Батинска 19 25000 Сомбор, 064-248-15-18, curuvijadusanka@gmail.com

Дипломирани педагог,Ћурувија Душанка, стручни сарадник-педагог, педагошки саветник, ОШ „Доситеј Обрадовић” Сомбор и Основна и средња музичка школа „Петар Коњовић” Сомбор

Дипломирани педагог,Ћурувија Душанка, стручни сарадник-педагог, педагошки саветник, ОШ „Доситеј Обрадовић” Сомбор и Основна и средња музичка школа „Петар Коњовић”Сомбор; Мастер педагог, Зорица Голубовић, стручни сарадник-педагог, мастер педагог, ОШ „Лаза Костић” Гаково и ОШ „Доситеј Обрадовић” Сомбор; професор разредне наставе, Бранкица Мишић, учитељица ,професор разредне наставе,ОШ „Доситеј Обрадовић” Сомбор; дипломирани педагог, Мирјана Влајнић, стручни сарадник-педагог, дипломирани педагог, ОШ „Коста Стаменковић” Српски Милетић и ОШ „Вук Караџић” Дероње; мaстер правних наука, Ивана Миловић; незапослена

П3

К1

Подршка и оснаживање просветних радника запослених у школама у унапређивању њиховог рада на пословима вођења обавезне и препоручене педагошке документације наставника и одељенског старешине, чиме се унапређује квалитет рада образовно-васпитне установе у целини.

Упознавање са правном регулативом која се односи на обавезну и препоручену документацију наставника и одељенских старешина; Развијање свести полазника о правилном вођењу обавезне и препоручене документације и узрочно-последичним везама са ефектима квалитета рада појединачног наставника и његове сарадње са свим актерима школског живота једне школе; Из мноштва примера обавезне и препоручене документације наставника и одељенског старешине направити одабир сходно законским регулативама и из искуствене праксе аутора програма и искуства полазника семинара.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарaдник у школи
сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Уписни документи-РУУ-Регистар уписаних ученика и Матична књига; Дневник образовно-васпитнод рада(и листа распореда контролних и писмених радова дужих од 15. минута); Обавештајна документа(ђачке кљижице, сведочанства о завршном разреду и о завршеној школи, обавештења о успеху, владању и васпитно-дисциплинским мерама на крају 1. и 3. квартала) и преводница; Документа која прате спровођење правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање; Индивидуални план заштите; Документа за појачан васпитни рад; Индивидуални образовни план; Документа која наставник израђује на почетку школске године; Извештај наставника на крају школске године.

Максимално 30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Хрватски

Српски

Не

1.500,00 динара по полазнику